QUYẾT ĐỊNH 5941/QĐ-UBND NĂM 2009 BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH

      Quyết định 5941/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Qua bài viết dưới đây Luật Quang Huy Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc Quyết định 5941/QĐ-UBND:


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 5941/QĐ-UBND năm 2019

      Nay giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận – huyện để chi đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2009 là: 9.798,508 triệu đồng. Trong đó:

 • Bổ sung cho các đơn vị sở, ban, ngành thành phố: 3.077,816 triệu đồng (đính kèm phụ lục 1);
 • Bổ sung ngân sách các quận – huyện: 6.720,692 triệu đồng (đính kèm
  phụ lục 2).

Nội dung quyết định 5941/QĐ-UBND năm 2019

      Quyết định 5941/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành có nội dung như sau:


Quyết định 5941/QĐ-UBND năm 2009

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 5941/QĐ-UBND NĂM 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 5941/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;
  Căn cứ Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 12825/STC-NS ngày 24 tháng 12 năm 2009 về bổ sung ngân sách để hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Nay giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận – huyện để chi đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2009 là: 9.798,508 triệu đồng.

      Trong đó:

      – Bổ sung cho các đơn vị sở, ban, ngành thành phố: 3.077,816 triệu đồng (đính kèm phụ lục 1);

      – Bổ sung ngân sách các quận – huyện: 6.720,692 triệu đồng (đính kèm
phụ lục 2).

      Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách để đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2009, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận – huyện có trách nhiệm:

      1. Cân đối điều chỉnh lại dự toán chi ngân sách năm 2009, đảm bảo thực hiện chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định và phân bổ kịp thời cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao kèm theo Quyết định này.

      2. Thực hiện rút dự toán số bổ sung nêu trên tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điểm để tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

      3. Tổ chức quản lý, sử dụng và theo dõi nguồn chi bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
– Như điều 4;
– Thường trực HĐND.TP;
– TTUB: CT, các PCT;
– Ban Kinh tế&Ngân sách HĐND.TP;
– VPUB: PVP/KT, VX;
– Phòng TC-TM-DV, VX;
– Lưu : VT, (TM/P) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

 • Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 • Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định
 • Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành
 • Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Tỉnh Kon Tum
 • Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 • Quyết định 1997/QĐ-BTNMT về bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do bộ tài nguyên và môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 5941/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *