QUYẾT ĐỊNH 596/QĐ-BHXH NĂM 2011 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2011 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011

      Căn cứ các quy định của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc), Bảo hiểm xã hội ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 như sau:

      Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2011 để bổ sung số lượng viên chức theo chỉ tiêu biên chế viên chức được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

      Tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển, bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

      Tuyển chọn những người dự tuyển có trình độ đại học chính quy các chuyên ngành theo vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức toàn ngành.

      Áp dụng xét tuyển đặc cách không qua thi tuyển đối với 1 số những người có trình độ chuyên môn cao và 1 số chuyên ngành đặc thù (có quy định riêng).


Nội dung Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011

      Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nội dung như sau:


 Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011
Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 596/QĐ-BHXH NĂM 2011


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 596/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2011 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

      Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-BNV ngày 16/8/2010 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng 2.856 (hai nghìn tám trăm năm mươi sáu) viên chức năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ Nội vụ (để báo cáo);
– TGĐ, các Phó TGĐ;
– Lưu VT, TCCB(2)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Bạch Hồng

 KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 596/QĐ-BHXH ngày 17/5/2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

      Căn cứ các quy định của nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc), Bảo hiểm xã hội ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 như sau:

      A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

      I. Mục đích:

      Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2011 để bổ sung số lượng viên chức theo chỉ tiêu biên chế viên chức được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

      II. Yêu cầu:

      1. Tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển, bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

      2. Tuyển chọn những người dự tuyển có trình độ đại học chính quy các chuyên ngành theo vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức toàn ngành.

      3. Áp dụng xét tuyển đặc cách không qua thi tuyển đối với 1 số những người có trình độ chuyên môn cao và 1 số chuyên ngành đặc thù (có quy định riêng).

      B. CHỈ TIÊU, TRÌNH ĐỘ VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN:

      1. Số chỉ tiêu cần tuyển: 2.856, trong đó:

      a) Các đơn vị trực thuộc Trung ương: 133 chỉ tiêu.

      b) Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: 2.723 chỉ tiêu.

      2. Yêu cầu về trình độ: tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.

      C. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:

      I. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển:

      Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau:

      1. Là công dân Việt Nam;

      2. Tuổi dự tuyển: Đủ 18 tuổi trở lên;

      3. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

      4. Có đơn đăng ký dự tuyển;

      5. Lý lịch rõ ràng;

      6. Phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc;

      7. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, có chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng; có chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.


Các văn bản có liên quan

      Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có các văn bản liên quan sau:

  • Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  • Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ.
  • Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 596/QĐ-BHXH năm 2011 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G