QUYẾT ĐỊNH 63/2015/QĐ-TTG VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT

      Hỗ trợ đào tạo nghề là một trong những chủ trương, chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, đặc biệt đối với lao động có nguồn thu nhập chủ yếu từ đất đai trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất với mục đích sự nghiệp công vì sự nghiệp phát triển của quốc gia. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp đến bạn thông tin về nội dung Quyết định 63/2015/QĐ-TTg.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 63/2015/QĐ-TTg 

      Ngày 10/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.Theo đó đã hướng dẫn chi tiết các vấn đề sau:

  • Đối tượng áp dụng là người lao động bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
  • Người lao động có đủ các điều kiện gồm có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo nghề.
  • Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.
  • Hỗ trợ đào tạo nghề
  • Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước
  • Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

     Các Bộ, ban ngành, cơ quan, Uỷ ban nhân dân các cấp có liên quan chủ trì, phối hợp quản lý, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.


Nội dung Quyết định 63/2015/QĐ-TTg

     Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2015/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất có nội dung như sau:

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 63/2015/QĐ-TTg

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg
Quyết định 63/2015/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 63/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hi đất.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quđịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người lao động bị thu hồi đất bao gồm:

1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp);

2. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất kinh doanh).

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm;

2. Trong độ tuổi lao động.

Điều 4. Thời hạn hỗ trợ

Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.


Một số văn bản có liên quan Quyết định 63/2015/QĐ-TTg

  • Luật đất đai 2013: Luật này có nội dung quy định về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP: Nghị định này có nội dung quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

     Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 63/2015/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G