QUYẾT ĐỊNH 640/QĐ-BHXH NĂM 2016 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020

      Quyết định 640/QĐ-BHXH năm 2016 ban hành kèm theo kế hoạch nằm trong tổng thể Chiến lược hiện đại hóa của ngành bảo hiểm xã hội tuân thủ theo khung Chính phủ điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng một Hệ thống công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội tích hợp, liên thông và lấy khách hàng làm trung tâm.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung nghị định Quyết định 640/QĐ-BHXH

      Quyết định 640/QĐ-BHXH được ban hành nhằm quyết định áp dụng và đưa vào thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định này phân công, xác định nhiệm vụ cho các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành, bao gồm những nội dung sau:

 • Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020.
 • Tổ chức thực hiện.
 • Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung quyết định 640/QĐ-BHXH

      Quyết định 640/QĐ-BHXH năm 2016 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có nội dung như sau:

Quyết định 640/QĐ-BHXH
Quyết định 640/QĐ-BHXH

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 640/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 640/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

      Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

      Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

      Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

      Căn cứ Công văn số 2202/TTg-KGVX ngày 02/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

      Căn cứ Công văn số 1146/BTTTT-THH ngày 13/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

      Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

      Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch, cụ thể hóa thành các công việc, rõ thời gian thực hiện và kết quả đầu ra; tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin được giao theo đúng quy định của pháp luật. Đưa nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm; bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin là nội dung bắt buộc trong từng kế hoạch công tác của đơn vị.
 2. Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị đầu mối có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai chi Tiết hàng năm; đề xuất việc Điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp với Điều kiện thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, cũng như các chủ trương, đường lối, chính sách và chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của Chính phủ.
 3. Vụ Tài chính – Kế toán chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp, tham mưu Tổng Giám đốc bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Một số văn bản có liên quan

      Liên quan đến Quyết định 640/QĐ-BHXH, bạn đọc có thể tham khảo các văn bản sau:

 • Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015: quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ: quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Quyết định 967/QĐ-BHXH: quy định về quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 1271/QĐ-BYT: hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin tại chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng bộ y tế ban hành
 • Quyết định 932/QĐ-BYT: quy định về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng bộ y tế ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 640/QĐ-BHXH năm 2016 ban hành kèm theo kế hoạch nằm trong tổng thể Chiến lược hiện đại hóa của ngành bảo hiểm xã hội tuân thủ theo khung Chính phủ điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng một Hệ thống công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội tích hợp, liên thông và lấy khách hàng làm trung tâm. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G