QUYẾT ĐỊNH 742/QĐ-BHXH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 742/QĐ-BHXH ban hành Quy chế quy định về nguyên tắc, chế độ, trách nhiệm và quan hệ công tác của hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 742/QĐ-BHXH

     Ban hành kèm theo Quyết định 742/QĐ-BHXH là “Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam”.

     Trong đó, nội dung của quy chế kiểm toán nội bộ bao gồm:

 • Tiêu chuẩn của Cán bộ làm công tác kiểm toán nội bộ
 • Phạm vi và nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ
 • Các hình thức kiểm toán nội bộ
 • Chỉ đạo hoạt động kiểm toán nội bộ
 • Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn các thành viên trong Đoàn kiểm toán
 • Trách nhiệm và quyền hạn các đơn vị được kiểm toán
 • Mối quan hệ, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Nội dung Quyết định 742/QĐ-BHXH

      Quyết định 742/QĐ-BHXH ban hành quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam.


TẢI QUYẾT ĐỊNH 742/QĐ-BHXH


Quyết định 742/QĐ-BHXH
Quyết định 742/QĐ-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 742/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ;
 • Xét đề nghị của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam”.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

     Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

      Điều 1. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ

      1. Đánh giá tính đúng đắn, trung thực và hợp pháp của các số liệu, tài liệu, báo cáo quyết toán tài chính trong phạm vi được kiểm toán.

      2. Đánh giá tính tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng các quỹ, tiền và tài sản nhà nước tại đơn vị.

     3. Kiến nghị các biện pháp khắc phục, sửa chữa sai sót (nếu có), sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ngành nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn tài chính, tài sản của đơn vị.

      Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      1. Phạm vi điều chỉnh

     Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ, trách nhiệm và quan hệ công tác của hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

      2. Đối tượng áp dụng

      a) Các đơn vị, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

     b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân ngoài ngành BHXH có liên quan đến nội dung kiểm toán nội bộ của BHXH Việt Nam.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 742/QĐ-BHXH ban hành quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

 • Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp và áp dụng đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
 • Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, 03 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ được ban hành bao gồm: (1) Quy chế mẫu áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục 1); (2) Quy chế mẫu áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục 2); (3) Quy chế mẫu áp dụng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phụ lục 3). Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.
 • Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Theo đó, các doanh nghiệp sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ: Công ty niêm yết; doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con; doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con; các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 742/QĐ-BHXH ban hành quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G