QUYẾT ĐỊNH 802/QĐ-BHXH NĂM 2020 VỀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

      Quyết định 802/QĐ-BHXH năm 2020 về bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 802/QĐ-BHXH

      Quyết định 802/QĐ-BHXH ban hành kèm theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế ngày 02 tháng 06 năm 2020 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

      Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tổ chức giảng dạy theo quy định.


Nội dung quyết định 802/QĐ-BHXH

      Quyết định 802/QĐ-BHXH năm 2020 về bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có nội dung như sau:

Quyết định 802/QĐ-BHXH năm 2020

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 802/QD-BHXH NĂM 2020


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 802/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
  • Căn cứ Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BHXH ngày 31/10/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế.

      Điều 2. Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tổ chức giảng dạy theo quy định.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Một số văn bản có liên quan

      Một số văn bản liên quan đến quyết định 802/QĐ-BHXH năm 2020 về bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành như sau:

  • Quyết định 1300/QĐ-BHXH năm 2015: quy định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Quyết định 08/2015/QĐ-TTg: quy định về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • Quyết định 1442/QĐ-BHXH năm 2015: quy định về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 802/QĐ-BHXH năm 2020 về bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *