QUYẾT ĐỊNH 818/QĐ-BHXH NĂM 2019 VỀ “QUY CHẾ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG” DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

      Quyết định 818/QĐ-BHXH năm 2019 về “quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Để hiểu cụ thể hơn, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ gửi đến bạn đọc toàn bộ nội dụng của Quyết định 818/QĐ-BHXH năm 2019.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 818/QĐ-BHXH năm 2019

      Đối tượng dự thi tuyển chức danh lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc) BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

      Bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII);

      Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, bao gồm:

 • Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;
 • Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;
 • Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
 • Không thuộc những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ;
 • Không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật và có đơn tố cáo đủ điều kiện xử lý.

      Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cần bổ nhiệm theo quy định tại Quyết định 1808/QĐ-BHXH ngày 11/10/2017.

      Căn cứ chức danh lãnh đạo cần thi tuyển, các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sẽ được thông báo trong Kế hoạch thi tuyển.

      Quyết định 818/QĐ-BHXH được ban hành ngày 27/6/2019.


Nội dung Quyết định 818/QĐ-BHXH năm 2019

      Quyết định 818/QĐ-BHXH năm 2019 về về “quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có nội dung như sau:


Quyết định 818/QĐ-BHXH
Quyết định 818/QĐ-BHXH

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 818/2019/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 818/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY CHẾ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Căn cứ Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng;
 • Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng;
 • Căn cứ Công văn số 7363-CV/BTCTW ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phê duyệt Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố;
 • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

      Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Tổ chức TW (để b/c);
– Bộ Nội vụ (để b/c);
– Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (để p/h
p);
– TGĐ và các Phó TGĐ;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
– BHXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
– Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

 

QUY CHẾ

THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Mục đích, yêu cầu.

      1. Mục đích

      a) Phát hiện, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm theo yêu cầu của từng vị trí chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển ngành Bảo hiểm xã hội.

      b) Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; công bằng, khách quan, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

      c) Nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ công chức giữ các chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay


Các văn bản có liên quan

     Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các vấn đề có liên quan đến nội dung của văn bản trên, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

 • Quyết định 499/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2011-2015 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
 • Quyết định 1288/QĐ-BTTTT năm 2012 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn bị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Nghị định 89/2020/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Quyết định 818/QĐ-BHXH năm 2019 về “quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.  Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G