QUYẾT ĐỊNH 835/QĐ-BHXH NĂM 2013 VỀ BỘ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TRONG LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI DO TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH

      Quyết định 835/QĐ-BHXH năm 2013 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.


Cơ sở pháp lí


Tóm tắt nội dung Quyết định 835/QĐ-BHXH

     Quyết định 835/QĐ-BHXH năm 2013 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

      Theo đó, trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội thì phải thực hiện theo bộ quy trình  giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ quy trình số QT-CSXH-01 đến QT-CSXH-41.

      Quy trình này sẽ được áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 299/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Nội dung Quyết định 835/QĐ-BHXH

      Quyết định 835/QĐ-BHXH năm 2013 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội có quy định như sau:

Quyết định 835/QĐ-BHXH

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 835/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 835/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 : 2008 TRONG LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ;
 • Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
 • Căn cứ Nghị quyết số 49/2010/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 );
 • Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 26/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ;
 • Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BHXH ngày 24/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;
 • Xét đề nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (từ quy trình số QT-CSXH-01 đến QT-CSXH-41 theo danh mục kèm theo) áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 299/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Các văn bản có liên quan nội dung Quyết định 835/QĐ-BHXH

     Quyết định 835/QĐ-BHXH năm 2013 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội có một số văn bản pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

 • Công văn 1928/TTg-PL năm 2013 đính chính Quyết định 09/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 • Công văn 3840/BHXH-CNTT năm 2013 hướng dẫn thực hiện lập thủ tục bảo hiểm xã hội trên phần mềm iBHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 • Quyết định 1023/QĐ-BHXH năm 2013 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Báo cáo 2461/BC-BNV về tình hình và kết quả thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Nội vụ.
 • Công văn 1515/BHXH-PC năm 2013 về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
 • Công văn 1357/BHXH-VP công bố Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.
 • Kế hoạch 1275/KH-BHXH rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 300/QĐ-BHXH năm 2013 bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 298/QĐ-BHXH năm 2013 về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 296/QĐ-BHXH năm 2013 về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 297/QĐ-BHXH năm 2013 về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 • Quyết định 714/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt, ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Giao thông vận tải

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 835/QĐ-BHXH năm 2013 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments