QUYẾT ĐỊNH 883/QĐ-UBND NĂM 2019 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2019-2025

      Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt đề án xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định này Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019

     Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025.

     Trong đó, đề án xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 – 2025 có nội dung bao gồm:

      Những kết quả đạt được:

 • Xây dựng cộng đồng trách nhiệm, chuyển biến nhận thức về xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân
 • Đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe
 • Phát triển bảo hiểm y tế
 • Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước

      Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án xã hội hóa hoạt động y tế:

 • Về giao đất, cho thuê đất, thuê tài sản: Gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, thuê tài sản trên đất.
 • Một số nhà đầu tư, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, cho thuê đất nhưng không có năng lực tài chính nên triển khai chậm hoặc chấm dứt thực hiện dự án.
 • Hoạt động liên doanh, liên kết, huy động nguồn lực cá nhân, tổ chức trong các cơ sở y tế công lập còn rất hạn chế.

Nội dung Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019

      Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt đề án xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định này Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025.


TẢI QUYẾT ĐỊNH 883/QĐ-UBND NĂM 2019


Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 883/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2019-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
 • Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện Chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao cht lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân;
 • Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;
 • Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;
 • Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định s 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;
 • Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đi với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;
 • Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi;
 • Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2444/TTr-SYT ngày 21/10/2019 về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025.

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

      Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐỀ ÁN

XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2019-2025
(Kèm theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

      I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

      Xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là động viên và tổ chức tốt sự tham gia tích cực, chủ động của mọi người với tư cách cộng đồng và tư cách cá nhân, trên cả hai mặt hoạt động và đóng góp, tăng cường sự phối hp liên ngành và củng cố vai trò nòng cốt của ngành y tế.

     Xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân (CS&BVSKND) là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đảng ta đã quan tâm chỉ đạo công tác CS&BVSKND theo hướng xã hội hóa thể hiện rõ qua văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX và X; xã hội hóa công tác y tế là một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng được nêu trong Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Nghị định chuyên đề, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 883/QĐ-UBND phê duyệt đề án xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định này Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025 như sau:

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau: Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án trong thời hạn được Nhà nước cho thuê đất.
 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quy định về biện pháp thực hiện Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quyết định này Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 • Quyết định 1470/QĐ-TTg năm 2016 sửa đổi Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các nội dung khác tại Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì vẫn còn hiệu lực thi hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 883/QĐ-UBND phê duyệt đề án xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định này Đề án xã hội hóa hoạt động y tế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *