QUYẾT ĐỊNH 892/QĐ-BHXH NĂM 2020 BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

      Quyết định 892/QĐ-BHXH năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Luật Quang Huy sẽ gửi tới bạn đọc nội dung cụ thể của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 892/QĐ-BHXH năm 2020

      Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của BHXH Việt Nam, cụ thể như sau:

      Tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược giai đoạn 2011-2020) của BHXH Việt Nam; qua đó nêu bật những thành tích, hiệu quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; kiến nghị, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác thanh niên.

      Đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cụ thể trên từng lĩnh vực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Ngành và thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược giai đoạn 2021-2030).

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Nội dung quyết định 892/QĐ-BHXH năm 2020

      Quyết định 892/QĐ-BHXH năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể như sau:

Quyết định 892/QĐ-BHXH năm 2020

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 892/QĐ-BHXH NĂM 2020


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 892/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;
  • Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngà17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);
  • Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030;

      Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 2. Kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch nêu trên được lấy từ nguồn kinh phí chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được giao.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

      Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

      Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá cụ thể, khách quan kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của BHXH Việt Nam giai đoạn 2012-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1556/QĐ-BHXH ngày 13/11/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; rà soát, thống kê hệ thống văn bản triển khai thực hiện chiến lược giai đoạn 2011-2020 của đơn vị và các số liệu liên quan đảm bảo đầy đủ, chính xác.

      Công tác tổ chức tổng kết Chiến lược giai đoạn 2011-2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị trong Ngành.

      Việc xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021-2030 bảo đảm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên; bảo đảm tính kế thừa, đồng thời đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên mới nhằm phát triển toàn diện thanh niên.


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến văn bản trên, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

  • Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngà17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);
  • Quyết định 824/QĐ-BHXH năm 2017 Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;
  • Quyết định 415/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề Quyết định 892/QĐ-BHXH năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *