QUYẾT ĐỊNH 893/QĐ-BHXH NĂM 2020 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TẬP TRUNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

      Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020 quy định việc quản trị, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Hệ thống DWH).


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung của quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020

      05 nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH.

      Ngày 10/7/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 893/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội.

      Theo đó, Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Hệ thống DWH) được tích hợp với các hệ thống nguồn như sau: Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ; Phần mềm Xét duyệt chính sách; Phần mềm Giám định BHYT; Phần mềm Kế toán tập trung; Phần mềm Quản lý nhân sự; Phần mềm Giao dịch điện tử;…

      Bên cạnh đó, 05 nguyên tắc cấp/thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH bao gồm: Mỗi người chỉ được cấp duy nhất một tài khoản để đăng nhập; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu trình Lãnh đạo Ngành quyết định cấp quyền truy cập đối với quản trị ứng dụng trung ương và lãnh đạo các đơn vị thuộc BHXH VN; Trung tâm Công nghệ thông tin trực tiếp cấp, thu hồi quyền truy cập Hệ thống DWH đối với Quản trị ứng dụng Tỉnh được cấp theo tài khoản thư điện tử;…

      Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Chiếm đoạt, sử dụng trái phép quyền truy cập Hệ thống DWH của người khác; Cố tình sử dụng quyền truy cập Hệ thống DWH được cấp để thực hiện các tác vụ không thuộc nhiệm vụ được giao; Thực hiện các hành động ảnh hưởng đến bảo mật hệ thống;…


Nội dung của quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020

       Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 quy định việc quản trị, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội có nội dung như sau:

 

Quyết định 893/ QĐ – BHXH năm 2020

TẢI QUYẾT ĐỊNH 893/QĐ-BHXH NĂM 2020

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 893/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TẬP TRUNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
 • Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
 • Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Căn cứ Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội;
 • Căn cứ Quyết định 454/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội;
 • Căn cứ Quyết định 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội;
 • Căn cứ Quyết định 108/QĐ-BHXH ngày 22/01/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội Phiên bản 1.0;
 • Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản trị, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

QUY CHẾ

QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TẬP TRUNG NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-BHXH ngày10 tháng 07 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

      Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi

       Quy chế này quy định việc quản trị, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Hệ thống DWH).

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc các đơn vị tham gia quản trị, khai thác và sử dụng tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), bao gồm:

      a) Các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam);

      b) BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH các tỉnh).

      2. Các tổ chức, cá nhân ngoài ngành BHXH được sự cho phép của Lãnh đạo Ngành BHXH.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Quyết định 893/QĐ- BHXH năm 2020 về việc ban hành quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành bảo hiểm xã hội như sau:

 • Quyết định 293/QĐ-TTg năm 2020 về Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:  quy định bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội được sử dụng phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và được điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
 • Quyết định 108/QĐ-BHXH năm 2020 về Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội phiên bản 1.0 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành: quy định phần mềm Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội 1.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo các chỉ tiêu, báo cáo.
 • Quyết định 454/QĐ-BHXH năm 2019 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành: quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm xã hội là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình và kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Bảo hiểm xã hội; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo các cấp; làm cơ sở cho việc đánh giá dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách an sinh xã hội với các cơ quan quản lý nhà nước; đáp ứng nhu cầu trao đổi, hợp tác thông tin với các tổ chức, cá nhân.
 • Quyết định 456/QĐ-BHXH năm 2019 về Chế độ báo cáo thống kê và nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành: quy định chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020 về việc ban hành quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành bảo hiểm xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *