QUYẾT ĐỊNH 96/QĐ-BHXH NĂM 2016 VỀ TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

     Quyết định 96/QĐ-BHXH năm 2016 về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 96/QĐ-BHXH năm 2016

       Hỗ trợ chi quản lý hành chính

        Hỗ trợ BHXH các tỉnh có địa bàn rộng, có số lượng đơn vị hành chính cấp huyện cao hơn số lượng đơn vị hành chính cấp huyện bình quân chung của toàn quc. Định mức phân b 30 triu đồng/huyện/năm x Số huyện cao hơn bình quân chung của toàn quốc.

       Hỗ trợ BHXH các tỉnh hàng năm có nhiều đoàn công tác đến kiểm tra, thanh tralàm việc. Mức hỗ trợ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định trên cơ sở nhiệm vụ hàng năm.

       Chi khác

       Đoàn ra, đoàn vào tại Văn phòng BHXH Việt Nam: Phân bổ theo kế hoạch đã được lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt.

       Hội nghị triển khai công tác và tập huấn nghiệp vụ của Ngành: Phân bổ theo kế hoạch đã được lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt.

        Bảo hiểm bắt buộc đối với trụ sở làm việc: Phân bổ cho Văn phòng BHXH Việt Nam theo Hợp đồng mua bảo hiểm bắt buộc đối với trụ sở làm việc.

       Hỗ trợ BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh được trang bị xe ô tô chuyên dùng: Căn cứ dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền giao và số lượng xe ô tô chuyên dùng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt mức hỗ trợ cụ thể.

       Các khoản chi phát sinh đột xuất khác: Mức phân bổ do Tổng Giám đốc quyết định từng trường hợp cụ thể.


Nội dung quyết định 96/QĐ-BHXH năm 2016

Quyết định 96/QĐ-BHXH năm 2016 về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam có nội dung như sau:

Quyết định 96/QĐ-BHXH năm 2016
Quyết định 96/QĐ-BHXH năm 2016

TẢI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 96/QĐ-BHXH NĂM 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 96/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành đnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sácnhà nước năm 2011;
  • Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm tht nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
  • Theo đề nghị của Trưởng Ban Tài chính – Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 2. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị trực thuộc để làm căn cứ tổ chức thực hiện; đồng thời gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các quy định tại Quyết định này được thực hiện từ năm tài chính 2016. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.

      Điều 4. Trưởng Ban Tài chính – Kế toán, Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Tổng Giám đốc;
– Các Phó T
ng Giám đốc;
– Lưu V
T, TCKT (4 bản).

TNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm the
o Quyết định số 96/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

      A. Căn cứ phân bổ

      1. Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

      2. Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo him xã hội, bảo him y tế, bo him tht nghip và chphí quản lý bảo him xã hội, bo him y tế, bhiểm thất nghiệp.

      3. Quy chế chi tiêu nội bộ và trích lập các quỹ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      4Dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao.

      5. Tổng số biên chế (bao gồm: công chức, viên chức và lao động hợp đng) Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Bo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo him xã hội tnh) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị) năm kế hoạch.

      6. Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bảo him y tế (BHYT); số thu BHXH, BHTN, BHYT; số doanh nghiệp tham giBHXH, BHTN, BHYT; số đối tượng hưởng BHXH, BHTN, BHYT; số tiền chi BHXH, BHTN, BHYT năm kế hoạch.


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

  • Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do bảo hiểm xã hội việt nam ban hành
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.
  • Luật Việc làm 2013:Theo Luật việc làm được Quốc hội thông qua, từ ngày 01/01/2015 toàn bộ người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)Mức đóng BHTN vẫn là 2%, trong đó người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%. Đáng chú ý là trường hợp người sử dụng lao động dưới 10 lao động cũng sẽ phải tham gia BHTN bắt buộc. Các quy định về BHTN trong Luật Việc làm 2013 này sẽ thay thế cho toàn bộ các quy định trước đó tại Luật BHXH 2006
  • Thông tư 28/2015/ TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành.
  • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA: Hướng dẫn thực hiện Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
  • Quyết định 777/QĐ-BHXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội việt nam

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề:Quyết định 96/QĐ-BHXH năm 2016 về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G