QUYẾT ĐỊNH 967/QĐ-BHXH NĂM 2017 QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

      Sau một thời gian dự thảo, Quyết định 967/QĐ-BHXH năm 2017 quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội do bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 06 năm 2017.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung quyết định 967/QĐ-BHXH

      Quyết định này quy định về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc hệ thống ngành bảo hiểm xã hội.

      Quyết định này được áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc liên quan đến hoạt động an toàn thông tin mạng trong các đơn vị thuộc hệ thống ngành bảo hiểm xã hội.


Nội dung của quyết định 967/QĐ-BHXH

      Quyết định 967/QĐ-BHXH năm 2017 quy định về quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có nội dung như sau:


TẢI QUYẾT ĐỊNH 967/QĐ-BHXH NĂM 2017


Quyết định 967/QĐ-BHXH năm 2017

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S967/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  • Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
  • Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;
  • Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
  • Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
  • Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

      Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Tổng Gi
ám đốc (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Lưu: VT, CNTT(03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

QUY CHẾ

BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 967/QĐ-BHXH ngày 20 tháng năm 2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

      Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      1. Quy chế này quy định về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các đơn vị thuộc hệ thống ngành BHXH (sau đây gọi tắt là đơn vị).

      2. Quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc liên quan đến hoạt động an toàn thông tin mạng trong các đơn vị thuộc hệ thống ngành BHXH.


Văn bản có liên quan

      Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật có liên quan để điều chỉnh về hướng dẫn hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng bao gồm như sau:

  • Luật an toàn thông tin mạng 2015: Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.
  • Nghị định 166/2016/NĐ-CP: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành. Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
  • Nghị định 85/2016/NĐ-CP: Quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Nghị định này quy định chi Tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin tại Việt Nam phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Quyết định 967/QĐ-BHXH năm 2017 quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *