Thời hiệu

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với người lao động tối đa là 06 tháng, trường hợp đặc biệt có thể kéo dài lên tới 12 tháng. Người sử dụng lao động có thể kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian …

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Xem »

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ NĂM 2020

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người …

QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN THỪA KẾ NĂM 2020 Xem »

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án trong thời hạn 5 năm. Đối với bản án, quyết định thi hành …

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Xem »

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Đối với hợp đồng dân sự là 03 năm kể từ ngày người yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm kể từ ngày người yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích …

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

Scroll to Top