THÔNG TƯ 04/2017/TT-BYT BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

      Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 04/2017/TT-BYT

      Thông tư 04/2017/TT-BYT hướng dẫn thanh toán và ban hành danh mục vật tư y tế được Quỹ BHYT chi trả cho người tham gia đóng bảo hiểm y tế.

     Theo Thông tư 04/2017, danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, được Quỹ BHYT thanh toán, chi trả bao gồm: vật tư y tế tiêu hao, vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép, vật tư y tế thay thế nhân tạo và dụng cụ chuyên môn.

     Hướng dẫn thanh toán đối với vật tư y tế đã tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh và vật tư y tế chưa được tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh.

     Thông tư 04 năm 2017 quy định Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán riêng đối với vật tư y tế đã tính chi phí vào giá dịch vụ khám bệnh, ngày giường điều trị.

    Đối với vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ ngày giường; Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán với mức thanh toán như sau:

 • Theo quy định tại Thông tư số 04/BHYT, Quỹ bảo hiểm sẽ thanh toán căn cứ vào số lượng vật tư y tế mà người bệnh sử dụng, căn cứ giá mua vào của trang thiết bị y tế và phạm vi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
 • Mức thanh toán của Quỹ BHYT đối với thiết bị vật tư y tế trong 1 lần sử dụng không quá 45 tháng lương cơ sở, trừ một số trang thiết bị y tế đã có quy định tỷ lệ thanh toán cụ thể.

      Đặc biệt, theo Thông tư 04/BHYT/2017, Quỹ BHYT không thanh toán đối với một số vật tư y tế đã được ngân sách nhà nước chi trả.

      Thông tư 04/2017/TT-BYT quy định những loại vật tư y tế mà người tham gia BHYT được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả có hiệu lực từ ngày 1/6/2017, bãi bỏ Thông tư 27/2013/BYT và các văn bản hướng dẫn Thông tư 27/2013/BYT.


Nội dung Thông tư 04/2017/TT-BYT

      Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 04/2017/TT-BYT


Thông tư 04/2017/TT-BYT
Thông tư 04/2017/TT-BYT

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 04/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

 • Căn cứ Luật bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu;
 • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,
 • Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

      Điều 1. Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

      1. Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm các loại vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế nhân tạo, vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép, dụng cụ chuyên môn (sau đây gọi tắt là vật tư y tế).

      2. Danh mục vật tư y tế tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vật tư y tế sử dụng cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

      Điều 2. Xây dựng và sử dụng Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

      1. Việc xây dựng danh mục vật tư y tế sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải căn cứ vào Danh mục vật tư y tế tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này; nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh; năng lực chuyên môn, trang thiết bị y tế; danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế (sau đây viết tắt là dịch vụ kỹ thuật) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực tế sử dụng của năm trước theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, hợp lý, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế; ưu tiên vật tư y tế sản xuất trong nước có chất lượng và giá thành hợp lý.

      2. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi cơ quan bảo hiểm xã hội các tài liệu sau để làm cơ sở thanh toán:

     a) Bảng kê danh mục vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói theo trường hợp bệnh sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này (bằng văn bản giấy và bằng văn bản điện tử định dạng excel);

      b) Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế (bằng văn bản giấy và bằng văn bản điện tử định dạng excel).

      3. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập chọn áp dụng mua vật tư y tế theo quy định của Điều 52 Luật đấu thầu thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lập bảng kê danh mục vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói theo trường hợp bệnh sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế như sau:

 • Công văn 2821/BHXH-CSYT năm 2017: về tham gia bảo hiểm y tế của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định 151/2016/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Theo đó, trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định 1315/QĐ-BHXH về mã số ghi trên thẻ BHYT thì thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng không có chế độ BHYT được cấp mã đối tượng và mã quyền lợi hưởng BHYT.
 • Quyết định 2192/QĐ-BYT năm 2017 đính chính Thông tư 04/2017/TT-BYT Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
 • Nghị định 70/2015/NĐ-CP: hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Theo đó, mức thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định như sau: Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 10 và 11 Nghị định này; khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng tối đa không vượt quá mức quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 04/2017/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến  qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G