THÔNG TƯ 08/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN VIỆC THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP, CUNG CẤP, CÔNG BỐ, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG

      Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dn việc thu thập, lưu tr, tng hp, cung cấp, công b, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự c kỹ thuật gây mt an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung của thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH

      Thu thập, lưu trữ thông tin tai nạn lao động

      Thông tư số 08/2016 hướng dẫn trách nhiệm thu thập, lưu trữ thông tin tai nạn lao động như sau:
 • Người sử dụng lao động thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở mình và mở sổ thống kế theo quy định.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thu thập, lưu trữ thông tin về tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn, mở sổ thống kê theo quy định.
 • Cơ quan điều tra các vụ tại nạn lao động sẽ thu thập, lưu trữ thông tin các vụ tai nạn lao động thuộc trách nhiệm điều tra, mở sổ thống kê.
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn còn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là trên cả nước.

       Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động

      Việc đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động được Thông tư 08 năm 2016 quy định như sau:
 • Người sử dụng lao động và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động định kỳ 06 tháng và hằng năm. Thông tin phải được công bố trước ngày 10/7 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15/01 năm sau đối với số liệu cả năm.
 • Cơ quan điều tra tại nạn lao động và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động định kỳ 06 tháng và hằng năm. Thông tin phải được công bố trước ngày 20/7 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 30/01 năm sau đối với số liệu cả năm.
 • Với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì Thông tư số 08/TT-BLĐTBXH quy định phải đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động định kỳ 6 tháng và hằng năm. Phải công bố trước ngày 05/8 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15/02 năm sau đối với số liệu cả năm.
      Ngoài ra, Thông tư 08 còn quy định việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, đánh giá, công bố về sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng thì thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.
Thông tư 08/2016/TT- BLĐTBXH
Thông tư 08/2016/TT- BLĐTBXH

Nội dung của thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH

       Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dn việc thu thập, lưu tr, tng hp, cung cấp, công b, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự c kỹ thuật gây mt an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng có nội dung như sau:


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 08/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP, CUNG CẤP, CÔNG BỐ, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG

 •  Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 •  Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ny 20 tháng 12 năm 2012 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dn việc thu thập, lưu trữ, tng hp, cung cấp, công b, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự c k thuật gây mt an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

      Thông tư này hướng dn việc thu thập, lưu tr, tng hp, cung cấp, công b, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự c kỹ thuật gây mt an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Thông tư này áp dụng đối với người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, tng hợp, cung cấp, công b, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự c kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

      Điều 3. Thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp thông tin tai nạn lao động

      1. Trách nhiệm thu thập, lưu tr thông tin tai nạn lao động được quy định như sau:

     a) Người sử dụng lao động phải tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình; mở sổ thng kê theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

       b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn (sau đây gọi tt là Ủy ban nhân dân cấp xã) phi tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hp đồng lao động xảy ra trên địa bàn; mở sổ thống kê theo mu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

      c) Cơ quan chịu trách nhiệm Điều tra các vụ tai nạn lao động theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 34, Khoản 4 Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động và Điều 21 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao độntổ chức thu thập, lưu trữ thông tin vụ tai nạn lao động thuộc trách nhiệm Điều tra; mở sổ thống kê các vụ tai nạn lao động thuộc trách nhiệm Điều tra theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

      d) S Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn;

      đ) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra trong c nước.

      2. Người sử dụng lao động và các cơ quan được quy định tại Khoản 1 Điều này căn cứ vào các thông tin được thu thập, lưu trữ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình tai nạn lao động theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động và Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP; cuncấp thông tin về tình hình tai nạn lao động khi được cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thẩm quyền yêu cầu.

      Điều 4. Đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động

      1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại  sở của mình theo quy định sau:

      a) Định kỳ 06 tháng, hng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công b trước ngày 10 tháng 7 đi với s liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đi với s liệu cả năm;

       b) Thông tin công b phải được niêm yết công khai tại trụ sở của  s và cấp t đội, phân xưởng (đi với các t đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của  sở (nếu có).

      2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra đi với người lao động làm việc không theo hp đồng lao động trên địa bàn theo quy định sau:

       a) Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động đvới người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xy ra trên địa bàn. Thông tin phđược công b trước ngày 10 tháng 7 đi với s liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm sau đi với s liệu cả năm;

      b) Thông tin công b phi được niêm yết công khai tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã, đăng tải trên trang thông tin điện t của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có) và phát trên đài truyền thanh cấp xã.

      3. S Lao động – Thương binh và Xã hội công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn theo quy định sau:

      a) Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn. Thông tin phải được công b trước ngày 20 tháng 7 đi với s liệu 06 tháng và trước ngày 30 tháng 01 năm sau đi với s liệu cả năm;

      b) Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

      4. Cơ quan được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư này công bố tình hình tai nạn lao động thuộc trách nhiệm Điều tra theo quy định sau:

      a) Định kỳ 06 tháng, hng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động thuộc thẩm quyền Điều tra. Thông tin phải được công b trước ngày 20 tháng 7 đi với s liệu 06 tháng và trước ngày 30 tháng 01 năm sau đi với s liệu cả năm;

      b) Thông tin công b phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan và các phương tiện truyn thông của Bộ, ngành quản lý (nếu có).

      5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra trong cả nước theo quy định sau:

      a) Định kỳ 06 tháng, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra trong cả nước. Thông tin phải được công b trước ngày 05 tháng 8 đi với s liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 02 năm sau đi với số liệu cả năm;

      b) Thông tin công bố phải được đăng tải trên cng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.

      6. Người sử dụng lao động và các  quan được quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này có trách nhiệm phải công b các thông tin sau:

      a) Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;

      b) S người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;

      c) Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;

      d) Thiệt hại do tai nạn lao động;

      đ) Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu qu của các biện pháp phòng chốntai nạn lao động.


Các văn bản có liên quan

      Đối với người lao động thì vấn đề về tai nạn lao động và sự c kỹ thuật gây mt an toàn, vệ sinh lao động là một trong những cần thiết để đảm bảo môi trường làm việc của người lao động vì vậy để đảm bảo quyền lợi người lao động thì người lao động Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật để điều chỉnh hướng dẫn tham gia, hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm như sau:

 • Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH: Quy định nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 • Nghị định 39/2016/NĐ-CP: hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động  về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, Điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù; an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015: quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Thông báo 3120/TB-LĐTBXH năm 2013 tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành: thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2013 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong 06 tháng cuối năm 2013

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dn việc thu thập, lưu tr, tng hp, cung cấp, công b, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự c kỹ thuật gây mt an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G