THÔNG TƯ 08/2019/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

      Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội bao gồm một số nội dung chủ yếu sau:

 • Đối tượng thi đua, khen thưởng
 • Tổ chức phong trào thi đua, các danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua
 • Các hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng
 • Trình tự, thủ tục xét tặng và trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
 • Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến
 • Quỹ thi đua, khen thưởng
 • Lưu trữ hồ sơ, báo cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng

Nội dung thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH

     Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành có nội dung như sau:

Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH

TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 08/2019/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2019/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 • Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
 • Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Ngành) bao gồm: Đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng; tuyến trình khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến; Quỹ thi đua, khen thưởng.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là đơn vị) và các đơn vị trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên tại các đơn vị.

      2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các sở) và các đơn vị trực thuộc các Sở; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là cấp huyện); các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp); cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên tại các sở, cấp huyện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công chức, người lao động làm công tác lao động, người có công và xã hội ở xã, phường, thị trấn.

      3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước ngoài Ngành; các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức, người nước ngoài có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Ngành.

Chương II

TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA, CÁC DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

      Điều 3. Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua

      1. Thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi tắt là Nghị định 91/2017/NĐ-CP), Điều 4 và Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư 08/2017/TT-BNV).

      2. Hàng năm, sau khi tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt (chuyên đề), đơn vị phát động gửi kế hoạch tổ chức phong trào thi đua về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Bộ) để theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn khen thưởng.

      3. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua trong phạm vi đơn vị, thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xét, khen thưởng.


Một số văn bản có liên quan

      Một số văn bản liên quan đến thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

 • Thông tư 38/2018/TT-BYT: hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 • Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH: quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 • Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH: quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G