THÔNG TƯ 09/2012/TT-BNV QUY ĐỊNH QUY TRÌNH, NỘI DUNG THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG, VIÊN CHỨC

      Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng, quản lý viên chức ngay từ giai đoạn thông báo tuyển dụng cho đến các giai đoạn tiếp theo là xét hồ sơ, tổ chức thi tuyển, xét tuyển…


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 09/2012/TT-BNV

       Ngày 10/12/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

       Theo quy định tại Thông tư này, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức được tiến thành theo hình thức thanh tra trực tiếp tại cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra theo lịch đã thống nhất.

      Đoàn thanh tra tiến hành thu nhận báo cáo của đối tượng thanh tra, nghe đối tượng thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra…Đặc biệt, trong quá trình thanh tra trực tiếp, nếu thấy cần thiết, Đoàn thành tra tiến hành làm việc với công chức, việc chức hoặc người có liên quan để xác mịnh nội dung đã thanh tra…

      Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ nội dung của việc thanh tra, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Trong đó, thanh tra tuyển dụng công chức được tập trung vào các nội dung như sau:

     Căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng công chức; thi tuyển công chức (việc thông báo thi tuyển, việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển, việc thành lập Hội đồng thi tuyển, việc tổ chức thi và chấm thi…); xét tuyển công chức; xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên…

       Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2013.


Nội dung Thông tư 09/2012/TT-BNV

       Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 09/2012/TT-BNV


Thông tư 09/2012/TT-BNV

BỘ NỘI VỤ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 09/2012/TT-BNV

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH, NỘI DUNG THANH TRA VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 • Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
 • Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ;
 • Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ,
 • Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

       Thông tư này quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra (bao gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra) và nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

       Điều 2. Đối tượng áp dụng

       Thông tư này áp dụng đối với Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Thanh tra Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; đối tượng thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Chương 2.

QUY TRÌNH TIẾN HÀNH THANH TRA

       MỤC 1. CHUẨN BỊ THANH TRA

       Điều 3. Khảo sát, nắm bắt tình hình để quyết định thanh tra

       1. Trước khi ra quyết định thanh tra, trong trường hợp cần thiết Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ căn cứ vào yêu cầu của cuộc thanh tra để quyết định việc khảo sát, nắm tình hình đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra (sau đây gọi là đối tượng thanh tra).

       2. Người được giao khảo sát, nắm tình hình có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin thu nhận được, lập báo cáo gửi người giao nhiệm vụ khảo sát, nắm tình hình. Báo cáo gồm các nội dung sau:

       a) Khái quát chung về mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ chế phân cấp, quản lý công chức, viên chức của đối tượng thanh tra;

       b) Quy mô, số lượng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đối tượng thanh tra trong giai đoạn thanh tra.

       c) Tình hình thực hiện quy định của pháp luật về những lĩnh vực trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

       d) Tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá những thông tin thu thập được; xác định vấn đề nổi cộm, khả năng và dấu hiệu sai phạm trong việc chấp hành 0các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; những nội dung cần tập trung xem xét, đánh giá trong quá trình thanh tra.


Một số văn bản có liên quan

      Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức có một số văn bản như sau:

 • Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
 • Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ;
 • Theo Nghị định 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì điều kiện về ngoại ngữ giảng dạy và học tập chương trình liên kết đào tạo để cấp văn bằng nước ngoài
 • Thông tư 28/2015/ TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội ban hành.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *