THÔNG TƯ 102/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHUYỂN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NÔNG DÂN NGHỆ AN SANG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM QUẢN LÝ

      Bộ tài chính ban hành thông tư 102/2009/TT-BTC quy định cụ thể hướng dẫn chuyển quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Thông tư quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến chuyển quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau: phạm vi bàn giao, thời điểm bàn giao, phương thức bàn giao,….


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung thông tư 102/2009/TT-BTC

      Về phạm vi bàn giao quỹ bảo hiểm nông nông dân Nghệ An sang quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý:

      Toàn bộ tiền và tài sản do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An quản lý.

      Nguyên trạng hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

      Nguyên trạng hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo quyết toán Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

      Về thời điểm bàn giao

      Thời điểm thực hiện bàn giao Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

      Về phương thức bàn giao

      Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An thực hiện bàn giao trực tiếp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

     Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đại diện cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tiếp nhận bàn giao từ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

      Việc bàn giao phải được lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của các bên và chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Biên bản bàn giao là căn cứ để các bên ghi chép, phản ánh, đối chiếu sổ sách, số liệu kế toán.

      Những nội dung bàn giao 

      Toàn bộ tiền thuộc Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, bao gồm:

 • Số dư tiền mặt, tiền gửi;
 • Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý và các giấy tờ có giá (nếu có);
 • Các khoản tiền đem đi đầu tư, tăng trưởng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chưa thu hồi.

      Toàn bộ kinh phí và tài sản do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An quản lý

      Toàn bộ các khoản nợ chưa thanh toán của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

     Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.


Nội dung 102/2009/TT-BTC

      Thông tư 102/2009/TT-BTC quy định cụ thể hướng dẫn chuyển quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý có nội dung như sau:


TẢI THÔNG TƯ 102/2009/TT-BTC


Thông tư 102/2009/TT-BTC
Thông tư 102/2009/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: 102/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHUYỂN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NÔNG DÂN NGHỆ AN SANG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM QUẢN LÝ

 • Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Căn cứ Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý như sau:

      Điều 1. Phạm vi bàn giao

      1. Toàn bộ tiền và tài sản do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An quản lý.

      2. Nguyên trạng hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

      3. Nguyên trạng hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo quyết toán Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

      Điều 2. Thời điểm bàn giao

      Thời điểm thực hiện bàn giao Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

      Điều 3. Phương thức bàn giao

      1. Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An thực hiện bàn giao trực tiếp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An.

      2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đại diện cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tiếp nhận bàn giao từ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

      3. Việc bàn giao phải được lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của các bên và chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Biên bản bàn giao là căn cứ để các bên ghi chép, phản ánh, đối chiếu sổ sách, số liệu kế toán.

      Điều 4. Nội dung bàn giao

      1. Toàn bộ tiền thuộc Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, bao gồm:

      a. Số dư tiền mặt, tiền gửi;

      b. Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý và các giấy tờ có giá (nếu có);

      c. Các khoản tiền đem đi đầu tư, tăng trưởng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chưa thu hồi.

      2. Toàn bộ kinh phí và tài sản do Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An quản lý, bao gồm:

      a. Số dư kinh phí chi quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sau khi thanh toán các khoản nợ và chi phí cho việc bàn giao, giải thể, số còn lại được bàn giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An;

      b. Toàn bộ phương tiện làm việc và tài sản phục vụ quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An. Quy trình, thủ tục bàn giao thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996.

      3. Toàn bộ các khoản nợ chưa thanh toán của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

      4. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

      Điều 5. Công việc kế toán bàn giao

      1. Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An phải thực hiện đầy đủ các công việc sau đây:

      a. Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An;

      b. Mở sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến việc bàn giao, chấm dứt lao động của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An;

      c. Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán sau khi xử lý xong việc bàn giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An quản lý.

      2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An căn cứ vào biên bản bàn giao để ghi sổ kế toán như sau:

      a. Đối với tiền thuộc nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này được hạch toán vào nguồn thu Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện;

      b. Đối với tiền thuộc nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được hạch toán vào nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An;

      c. Đối với các tài sản và phương tiện làm việc được hạch toán và theo dõi theo quy định về quản lý tài sản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

      d. Đối với các khoản nợ chưa thanh toán của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được hạch toán vào các khoản nợ chưa thanh toán của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An theo nội dung tương ứng.

      Điều 6. Hiệu lực thi hành

      Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45, kể từ ngày ký ban hành và được thực hiện kể từ ngày Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

      Điều 7. Tổ chức thực hiện

      1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện tiếp nhận bàn giao đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định.

      2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổng hợp kết quả bàn giao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      3. Đối với kinh phí chi quản lý cho số cán bộ của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An được chuyển sang Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có trách nhiệm lập dự toán chi phí quản lý cho số cán bộ này, sau khi trừ đi số kinh phí nhận bàn giao từ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, trường hợp thiếu đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, có văn bản gửi Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bổ sung kinh phí theo quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

      4. Trong quá trình thực hiện bàn giao nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.


Các văn bản có liên quan nội dung Thông tư 24/2020/TT-BTC

      Thông tư 102/2009/TT-BTC quy định cụ thể hướng dẫn chuyển quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý có liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

 • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Là Văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội như: chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, chế độ hưu trí, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất…
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hướng dẫn chi tiết về một số điều luật như điều 3, Điều 4, Điều 5 chế độ thai sản, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 chế độ hưu trí…
 • Quyết Định 166/QĐ-BHXH – Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bhxh, chi trả các chế độ bhxh, bhtn.
 • Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
 • Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về chính sách tinh giản biên chế được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 102/2009/TT-BTC quy định cụ thể hướng dẫn chuyển quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý. Trong quá trình giải quyết vấn đề nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G