THÔNG TƯ 12/2017/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

      Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2017 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 6 năm 2017. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.


Văn bản pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

      Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

      Thông tư này gồm có 05 chương, 48 Điều, quy định về đào tạo lái xe đường bộ. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo lái xe, về điều kiện người học lái xe và cơ quan quản lý đào tạo lái xe.

      Về đào tạo lái xe, thông tư quy định về các hạng: Đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C và đạo tạo nâng hạng giấy phép lái xe. Đặc biệt là có quy định cụ thể về chương trình đào tạo lái xe các hạng, về thời gian đào tạo, các môn học, nội dung đào tạo. 

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

 


Nội dung Thông tư 12/2017/TT-BGTVT

      Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2017 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 6 năm 2017. Thông tư quy định những nội dung cơ bản sau:

TẢI THÔNG TƯ 12/2017/TT-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 củChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.

2. Thông tư này không áp dụng đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của ngành công an, quân đội làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.


Một số văn bản pháp luật liên quan Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT

  • Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008: Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.
  • Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017: củChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. Trong đó quy đinh về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ. 
  • Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016: Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về nội dung Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *