THÔNG TƯ 17/2018/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

      Ngày 17/10/2018 Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến; trách nhiệm của người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH

      Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:

  • Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;
  • Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra;
  • Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động…;
  • Hồ sơ tự kiểm tra: Phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.
  • Báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra lao động.

Nội dung Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp có nội dung cụ thể như sau:

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH
Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH

TẢI THÔNG TƯ 17/2018/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2018/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

      Căn cứ Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

      Căn cứ Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

      Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ;

      Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

      Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Thông tư này hướng dẫn việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến; trách nhiệm của người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Thông tư này áp dụng đối với người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

      Điều 3. Giải thích từ ngữ

      1. Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động (sau đây gọi là tự kiểm tra) là hoạt động tự thu thập, phân tích, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động tại nơi sản xuất, kinh doanh.

      2. Trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn (sau đây gọi là trang thông tin điện tử) là địa chỉ truy cập trên môi trường mạng để liên kết, tích hợp, đăng tải các kênh thông tin, tài liệu, các ứng dụng và dịch vụ trong lĩnh vực lao động để người lao động, người sử dụng lao động khai thác, sử dụng.

      3. Báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến là việc người sử dụng lao động báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trên trang thông tin điện tử.

      4. Tài khoản báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến là tài khoản do người sử dụng lao động đăng ký để đăng nhập vào trang thông tin điện tử nhằm thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra, khai thác và sử dụng các thông tin, tài liệu, ứng dụng trong lĩnh vực lao động.

      5. Phiếu tự kiểm tra là phiếu ghi nội dung kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

      Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

      Mục 1: TỰ KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRỰC TUYẾN

      Điều 4. Hoạt động tự kiểm tra

      1. Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.

      2. Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

      3. Thời kỳ tự kiểm tra: từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.

      Điều 5. Nội dung tự kiểm tra

      1. Nội dung tự kiểm tra pháp luật lao động bao gồm:

      a) Việc thực hiện báo cáo định kỳ;

      b) Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;

      c) Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;

      d) Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;

      đ) Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;

      e) Việc trả lương cho người lao động;

      g) Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

      h) Việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài;

      i) Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất;

      k) Việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia;

      l) Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động;

      m) Nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

      2. Nội dung tự kiểm tra cụ thể được thiết kế thành phiếu tự kiểm tra theo từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đăng trên trang thông tin điện tử. Căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, người sử dụng lao động lựa chọn một (01) hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra.


Các văn bản có liên quan

      Để tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị sử dụng lao động, các bạn có thể tham khảo tại các văn bản sau đây:

  • Công văn 1211/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018: quy định về khảo sát tình hình thực hiện pháp luật cho thuê lại lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
  • Nghị định 110/2017/NĐ-CP: quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Công văn 4590/LĐTBXH-LĐTL năm 2014: quy định về việc thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
  • Công văn 2825/LĐTBXH-LĐTL năm 2014: hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện một số chế độ chính sách pháp luật lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G