THÔNG TƯ 18/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 35/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

      Hiện nay, Việt Nam là một trong số các quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn trên thế giới. Do vậy, công tác quản lý và sử dụng đất trồng lúa như thế nào để hiệu quả nhất là vấn đề được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Minh chứng là một loạt văn bản pháp luật được cơ quan có thẩm quyền ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành quy định về vấn đề này. Sau khi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa được ban hành thì ngày 21 tháng 01 năm 2016, Bộ tài chính thông qua Thông tư số 18/2016/TT-BTC hướng dẫn việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu và nguồn kinh phí hỗ trợ trong quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin cụ thể đến bạn nội dung Thông tư số 18/2016/TT-BTC


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung thông tư 18/2016/TT-BTC 

Thông tư số 18/2016/TT-BTC được ban hành ngày 21/01/2016 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 03 năm 2016, hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Thông tư này bao gồm 06 Điều với nội dung cụ thể như sau:

  • Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, bao gồm quy định về đối tượng phải nộp tiền, cơ quan có thẩm quyền ban hành mức thu tiền cũng như cách tính mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
  • Chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ, xác định theo số liệu thống kê đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm phân bổ ngân sách.
  • Quản lý sử dụng kinh phí ủy ban nhân dân các cấp sử dụng khoản tiền thu được và kinh phí được hỗ trợ để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều kiện của địa phương; nội dung chi theo quy định. 
  • Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí quy định về lập dự toán và chấp hành dự toán quyết toán về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 
Thông tư 18/2016/TT-BTC
Thông tư 18/2016/TT-BTC

Nội dung của thông tư 18/2016/TT-BTC

      Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 18/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 18/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định s 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định s 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (sau đây viết tắt là Nghị định s 35/2015/NĐ-CP).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định tại Điều 5 và nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Điều 2. Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp có nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương theo từng địa bàn theo công thức tính quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = tỷ lệ phần trăm (%) (x) diện tích (x) giá của loại đất trồng lúa.

Trong đó:

a) Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa bàn của địa phương, nhưng không thấp hơn 50%;

b) Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;

c) Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

4. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm kê khai số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp, tương ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nước được Nhà nước giao, cho thuê.

5. Cơ quan tài chính căn cứ bản kê khai của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, xác định và tổ chức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp vào ngân sách cấp tỉnh, hạch toán mục lục ngân sách mục thu khác, tiểu mục 4914.

6. y ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

1. Mức hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ, xác định theo số liệu thống kê đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước năm phân bổ ngân sách.

2. Nguồn và cơ chế hỗ trợ: Theo quy định Khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

Điều 4. Quản lý sử dụng kinh phí

y ban nhân dân các cấp sử dụng khoản tiền thu được theo quy định tại Điều 2 Thông tư này và kinh phí được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP  để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều kiện của địa phương; nội dung chi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP.


Các văn bản có liên quan đến Thông tư 18/2016/TT-BTC

      Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có nội dung liên quan đến quy định tại nhiều văn bản khác nhau, điển hình như:

  • Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. Quy định lại Luật này là cơ sở để quản lý, sử dụng khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 
  • Luật Đất đai năm 2013: quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, có các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
  • Nghị định số 35/2015/NĐ-CP: Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G