THÔNG TƯ 18/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH DANH MỤC KỸ THUẬT, DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ VIỆC CHI TRẢ CHI PHÍ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BAN NGÀY THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

      Bên cạnh danh mục các loại bệnh, danh mục kỹ thuật, vật tư y tế được thanh toán qua BHYT cũng là nội dung nhận được nhiều quan tâm. Thông tư 18/2016/TT-BYT quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin về Thông tư số 18/2016/TT-BYT.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 18/2016/TT-BYT

       Thứ nhất, về danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế và nguyên tắc chi trả.

      Danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng: Thông tư số 18/2016 quy định Danh mục này thực hiện theo quy định tại Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư 50/2014/TT-BYT.

      Danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng: gồm danh mục vật tư y tế ban hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-BYT và danh mục vật tư y tế bổ sung ban hành kèm theo Thông tư 18 năm 2016 này.
      Bên cạnh đó, việc chi trả chi phí vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng sẽ theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2013/TT-BYT và các quy định khác về bảo hiểm y tế.

      Thứ hai, về chi trả chi phí dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và khám bệnh, chữa bệnh

      Thông tư 18/2016 hướng dẫn nguyên tắc chi trả chi phí dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng như sau:

 • Có danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng được phê duyệt;
 • Thực hiện dịch vụ kỹ thuật nào thanh toán dịch vụ đó; đối với cơ sở thanh toán theo định suất hoặc theo nhóm bệnh thì căn cứ Danh mục kỹ thuật để chi trả.
 • Chi trả bảo hiểm y tế cho các trường hợp được xem là đúng tuyến như sau: Chuyển tuyến theo Thông tư 14/2014/TT-BYT và Thông tư 40/2015/TT-BYT; Căn cứ vào danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng đã được phê duyệt, nếu cơ sở tuyến huyện không có kỹ thuật phù hợp thì tuyến xã chuyển thẳng lên tuyến tỉnh.
      Ngoài ra, Thông tư số 18 còn hướng dẫn chi trả chi phí khám, chữa bệnh đối với các bệnh khác tại cơ sở phục hồi chức năng như sau: Thanh toán căn cứ Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh, theo hợp đồng đã ký với Bảo hiểm xã hội; nếu cần cấp cứu hoặc điều trị bệnh khác có sử dụng thuốc, vật tư y tế và các chỉ định điều trị khác tại cơ sở phục hồi chức năng thì Bảo hiểm xã hội vẫn thực hiện thanh toán.
      Bên cạnh đó, căn cứ danh mục kỹ thuật được phê duyệt, Bảo hiểm xã hội vẫn thanh toán chi phí phục hồi chức năng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.
      Thứ ba, về mức chi trả chi phí khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ban ngày.
      Thông tư 18/TT-BYT quy định chi trả chi phí thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật đối với phục hồi chức năng ban ngày thực hiện như điều trị nội trú. Còn chi phí ngày giường bệnh đối với hình thức phục hồi chức năng ban ngày được chi trả theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC và các văn bản liên quan.

Nội dung Thông tư 18/2016/TT-BYT

      Thông tư 18/2016/TT-BYT quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Bạn có thể đọc tải toàn bộ nội dung văn bản dưới đây:

 Thông tư 18/2016/TT-BYT
Thông tư 18/2016/TT-BYT

TẢI THÔNG TƯ 18/2016/TT-BYT


BỘ Y TẾ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

 • QUY ĐỊNH DANH MỤC KỸ THUẬT, DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ VIỆC CHI TRẢ CHI PHÍ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BAN NGÀY THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
 • Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.
 •       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Thông tư này quy định Danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là KBCB), phục hồi chức năng (sau đây viết tắt là PHCN).

      2. Cơ sở KBCB thực hiện PHCN theo hình thức tổ chức quy định tại Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng.

     Điều 3. Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế và nguyên tắc chi tr

      1. Danh mục kỹ thuật phục hồi chức năng

      Danh mục kỹ thuật PHCN thực hiện theo quy định tại Thông tư s 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.

      2. Danh mục vật tư y tế dùng trong PHCN và nguyên tắc chi trả

      a) Danh mục vật tư y tế dùng trong PHCN bao gồm:

      Danh mục vật tư y tế ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế;

      Danh mục vật tư y tế bổ sung sử dụng trong PHCN ban hành kèm theo Thông tư này.

      b) Nguyên tắc chi trả chi phí vật tư y tế dùng trong PHCN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và các quy định khác của pháp luật về bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT).


Các văn bản có liên quan

      Dưới đây là một vài văn bản có liên quan đến Thông tư 18/2016, nếu bạn đọc cần tra cứu thêm những nội dung có liên quan bạn có thể tham khảo các văn bản dưới đây:

 • Công văn 817/KCB-NV năm 2016: bổ sung danh mục kỹ thuật và phân tuyến kỹ thuật cho Thông tư 43/2013-TT-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành;
 • Thông tư 40/2015/TT-BYT: quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • Thông tư 50/2014/TT-BYT: quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật do Bộ Y tế ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 18/2016/TT-BYT Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G