THÔNG TƯ 228/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TUYỂN DỤNG, DỰ THI NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG CÔNG, VIÊN CHỨC

      Thông tư 228/2016/TT-BTC quy định về phí tuyển dụng công chức, viên chức, phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được ban hành ngày 11/11/2016.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 228/2016/TT-BTC

      Tổ chức thu phí và người nộp phí tuyển dụng và nâng ngạch công chức, viên chức theo Thông tư 228/2016

 • Tổ chức thu phí theo Thông tư 228 năm 2016 là cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng (phí tuyển dụng công viên chức), đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức (phí nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
 • Người nộp phí là người đủ điều kiện dự tuyển nộp hồ sơ (phí tuyển dụng) theo quy định tại Thông tư số 228; công chức, viên chức nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

      Mức thu phí theo Thông tư số 228/2016

      Giữ nguyên phí nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I là 1.4 triệu đồng (dưới 50 thí sinh); 1.3 triệu đồng (từ 50 đến dưới 100 thí sinh); 1.2 triệu đồng (từ 100 thí sinh trở lên).
      Phí nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III với mức chung là 700 ngàn đồng(dưới 100 thí sinh); 600 ngàn đồng (từ 100 đến dưới 500 thí sinh); 500 ngàn đồng (từ 500 trở lên).
      Phí phúc khảo thi tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng là 150 ngàn đồng.

      Kê khai, nộp phí và quản lý phí theo Thông tư số 228/2016

      Thông tư số 228 quy định chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc.
      Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi theo Thông tư 228 năm 2016.
Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách.

      Thông tư số 228/2016/TT-BTC về phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.


Nội dung Thông tư 228/2016/TT-BTC

      Thông tư 228/2016/TT-BTC quy định về phí tuyển dụng công chức, viên chức, phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được ban hành ngày 11/11/2016 có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 228/2016/TT-BTC


Thông tư 228/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 228/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TUYỂN DỤNG, DỰ THI NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 • Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
 • Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
 • Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
 • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
 • Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

      1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

      2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

      Điều 2. Người nộp phí

      1. Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư này.

      2. Công chức, viên chức khi nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải nộp phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư này.

      Điều 3. Tổ chức thu phí

      1. Cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng.

      2. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


Một số văn bản có liên quan

Thông tư 228/2016/TT-BTC quy định về phí tuyển dụng công chức, viên chức, phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được ban hành ngày 11/11/2016 có một số văn bản như sau:

 • Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
 • Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 228/2016/TT-BTC quy định về phí tuyển dụng công chức, viên chức, phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được ban hành ngày 11/11/2016. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *