THÔNG TƯ 23/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH 55/2016/NĐ-CP

      Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non làm việc trước 1995.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH

      Điều chỉnh mức lương hưu đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ 01/01/2015 đến 01/5/2016.

      Theo Thông tư số 23/2016, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; cán bộ xã, phường, thị trấn. Cụ thể:

      Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới = Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng x 1.08
      Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
      Điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng
      Đối với các đối tượng tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 23/TT-BLĐTBXH, bao gồm cả những đối tượng đã điều chỉnh mức hưởng theo Mục 1 ở trên, nếu có lương hưu, trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì điều chỉnh như sau:

      Với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống:

      Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 250.000 đồng/tháng

      Với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng thì điều chỉnh lên mức bằng 2.000.000 đồng/tháng.

      Với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống:

      Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh = Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng trước điều chỉnh + 150.000 đồng/tháng.

      Với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng được điều chỉnh lên mức bằng 2.000.000 đồng/tháng.

      Ngoài ra, theo Thông tư số 23 thì thời điểm điều chỉnh được tính từ tháng 01/2016 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2016. Và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

      Điều chỉnh mức hưởng đối với giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở

      Trường hợp giáo viên mầm non tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 23/2016/BLĐTBXH đã công tác trước ngày 01/01/1995 đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016 hoặc từ 01/01/2016 đến 31/12/2016, nếu sau khi điều chỉnh theo Mục 1, 2 ở trên mà mức hưởng vẫn thấp hơn 1.150.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh lên bằng 1.150.000 đồng/tháng đối với khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 30/4/2016; thấp hơn 1.210.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh bằng mức đó đối với khoảng thời gian từ 01/05/2016 trở đi.

      Thông tư 23 năm 2016 hướng dẫn thời điểm điều chỉnh như sau:

 • Từ 01/01/2016 đối với trường hợp đang hưởng trước 01/01/2016 và từ 01/5/2016 đối với trường hợp hưởng trước 01/5/2016.
 • Từ tháng hưởng lương hưu đối với người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Nội dung thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành có nội dung như sau:
Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH
Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH

TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 23/2016/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ

 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 (sau đây viết tắt là Nghị định số 55/2016/NĐ-CP);
 • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

      Điều 1. Đối tượng áp dụng

      1. Các đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 5 năm 2016.

      2. Các đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng.

      3. Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

      Điều 2. Điều chỉnh mức hưởng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 5 năm 2016.

      1. Tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới

=

Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng

x

1,08

      2. Thời Điểm Điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

      Ví dụ 1: Ông A, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 với mức lương hưu tại thời Điểm tháng 01/2015 là 5.200.000 đồng/tháng.

      Mức lương hưu mới của ông A sau khi Điều chỉnh là: 5.200.000 đồng/tháng 1,08 = 5.616.000 đồng/tháng

      Thời Điểm hưởng mức lương mới nêu trên của ông A được tính từ tháng 01/2015.

      Ví dụ 2: Bà B, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 với mức lương hưu tại thời Điểm tháng 3/2016 là 4.800.000 đồng/tháng.

      Mức lương hưu mới của bà B sau khi Điều chỉnh là: 4.800.000 đồng/tháng 1,08 = 5.184.000 đồng/tháng

      Thời Điểm hưởng mức lương mới nêu trên của bà B được tính từ tháng 3/2016.

      Điều 3. Điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng

      1. Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này, bao gồm cả các đối tượng sau khi được Điều chỉnh mức hưởng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, nếu có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng thì mức hưởng được Điều chỉnh như sau:

      a) Đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống:

Mức lương hưu sau Điều chỉnh

=

Mức lương hưu trước Điều chỉnh

+            250.000 đồng/tháng

      b) Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu sau Điều chỉnh

=

2.000.000 đồng/tháng

      c) Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống:

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau Điều chỉnh

=

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước Điều chỉnh

+ 150.000 đồng/tháng

      d) Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:

Mức trợ cấp mất sức lao đng, trợ cấp hằng tháng sau Điều chỉnh

=

2.000.000 đồng/tháng

      2. Thời Điểm Điều chỉnh tính từ tháng 01 năm 2016 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

      Ví dụ 3: Ông C, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 với mức lương hưu tại thời Điểm tháng 01/2016 là 1.600.000 đồng/tháng.

 • Ông thuộc đối tượng Điều chỉnh tăng 8% theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, mức lương hưu của ông sau khi Điều chỉnh tăng 8% là: 1.600.000 đồng/tháng 1,08 = 1.728.000 đồng/tháng
 • Do mức lương hưu của ông thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng, nên ông thuộc đối tượng được tiếp tục Điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Mức lương hưu của ông sau khi Điều chỉnh là: 1.728.000 đồng/tháng + 250.000 đồng/tháng = 1.978.000 đồng/tháng.

      Thời Điểm hưởng mức lương nêu trên của ông được tính từ tháng 01/2016.

      Ví dụ 4: Bà D, hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng thánvới mức hưởng tại thời Điểm tháng 12/2015 là 1.860.000 đồng. Do mức trợ cấp mất sức lao động của bà D nằm trong Khoảng từ trên 1.850.000 đng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng, nên bà D thuộc đối tượng được Điều chỉnh mức trợ cấp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

      Mức trợ cấp mất sức lao động của bà D sau khi Điều chỉnh là 2.000.000 đồng/tháng. Thời Điểm hưởng từ tháng 01/2016.

…..


Một số văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

 • Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 • Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 • Nghị định 09/2015/NĐ-CP: quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G