THÔNG TƯ 27/2017/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GIỮA CÁC TRÌNH ĐỘ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

      Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: đào tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung cấp và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đng.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH

     Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định về việc đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

      Theo đó, để được tổ chức đào tạo liên thông, các trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đối với những ngành, nghề mà trường dự kiến đào tạo liên thông ở trình độ tương ứng.
 • Đã ban hành chương trình đào tạo liên thông cụ thể cho những ngành, nghề mà trường dự kiến đào tạo liên thông xây dựng theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.
 • Đối với các trường đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, phải đảm bảo thêm điều kiện là có ít nhất 01 khóa học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng với hình thức đào tạo chính quy đã tốt nghiệp.

Nội dung Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH

      Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 27/2017/TT-BLĐTBXH


Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH
Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 27/2017/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GIỮA CÁC TRÌNH ĐỘ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 • Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 21 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Theo đề nghị của Tng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

      Chương I

      QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Thông tư này quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: đào tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung cấp và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đng.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      Thông tư này áp dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng (sau đây gọi là trường).

      Chương II

  TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

      Điều 3. Yêu cầu đào tạo liên thông

      Các trường tổ chức đào tạo liên thông khi bảo đảm các yêu cầu sau:

     1. Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với những ngành, nghề trường dự kiến đào tạo liên thông ở trình độ tương ứng.

     2. Đã ban hành chương trình đào tạo liên thông cho những ngành, nghề trường dự kiến đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

     3. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, trường phải bảo đảm thêm điều kiện có ít nhất 01 (một) khóa học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hình thức đào tạo chính quy đã tốt nghiệp.

      Điều 4. Thẩm quyền quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông

      1. Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp khi bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

      2. Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông phải nêu rõ tên ngành, nghề, trình độ, phương thức và hình thức đào tạo liên thông; đối tượng và hình thức tuyển sinh.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp như sau:

 • Thông  09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
 • Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Quyết định 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 • Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G