THÔNG TƯ 27/2018/TT-BYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS

      Thông tư 27/2018/TT-BYT là văn bản hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Khi mắc nhóm bệnh đặc biệt này, người bệnh sẽ được hưởng những quyền lợi gì liên quan đến BHYT, qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc nội dung đầy đủ của văn bản này.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 27/2018/TT-BYT

      Ngày 26/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện BHYT, khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS. Theo đó, người tham gia BHYT nhiễm HIV và người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được Quỹ BHYT chi trả trong phạm vi được quy định ở từng loại thẻ BHYT các khoản sau:

  • Thuốc kháng HIV, trừ trường hợp đã được nguồn tài chính hợp pháp khác chi trả;
  • Xét nghiệm HIV trong khám bệnh, chữa bệnh đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả;
  • Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV;
  • Khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc kháng vi rút HIV và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khác liên quan đến HIV/AIDS đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV;
  • Xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh;
  • Xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người nhiễm HIV, người phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro;
  • Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

      Thông tư 27/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và bãi bỏ Thông tư 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015.


Nội dung Thông tư 27/2018/TT-BYT

      Thông tư 27/2018/TT-BYT có nội dung hướng dẫn chi tiết những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế đối với những người mắc bệnh HIV/AIDS; cụ thể nội dung như sau:

 Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

TẢI THÔNG TƯ 27/2018/TT-BYT 


BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS

      Căn cứ Luật bảo hiểm y tế s 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 200đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bảo him y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

      Căn cứ Luật phòng, chng nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) s 64/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

      Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

      Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

      Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS.

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

      1. Thông tư này quy định về:

      a) Việc lập danh sách, đóng bảo hiểm y tế;

      b) Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế;

      c) Khám bệnh, chữa bệnh, chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bo hiểy tế và sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.

      2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với ngưi nhiễm HIV.

      Điều 2. Lập danh sách, đóng bảo hiểm y tế

      Người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế theo các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế hiện hành, trong đó việc lập danh sách, đóng bảo hiểm y tế và phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014 thực hiện như sau:

      1. Đối với trường hợp người nhiễm HIV lần đầu đến điều trị HIV/AIDS tại cơ sở y tế có chức năng điều trị HIV/AIDS (sau đây gọi tắt là cơ sở điều trị HIV/AIDS) hoặc người được cơ sở điều trị HIV phát hiện bị nhiễm HIV:

      a) Trường hợp người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm y tế: Cơ sở điều trị HIV/AIDS hướng dẫn người bệnh thực hiện các thủ tục đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế và lập danh sách những người đó gửi đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là đơn vị phòng, chống HIV/AIDS tỉnh) trong thời gian 05 ngày làm việc, trước ngày cuối cùng của tháng đó để lập danh sách hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp người bệnh đến khám hoặc từ ngày người được phát hiện nhiễm HIV trong khoảng thời gian ít hơn 05 ngày tính đến ngày cuối tháng thì chuyển việc lập danh sách sang tháng tiếp theo;

      b) Trường hợp người bệnh đã có thẻ bảo hiểm y tế, đang khám bệnh, chữbệnh đúng tuyến và thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm y tế: sau khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng, cơ sở điều trị HIV/AIDS lập danh sácngười bệnh tham gia bảo hiểm y tế và gửi đơn vị phòng, chống HIV/AIDS tỉntrong thời gian 30 ngày trước ngày thẻ bảo him y tế hết thời hạn sử dụng;

      c) Trường hợp người bệnh đã có thẻ bảo hiểm y tế, đang khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến và thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm y tế: sau khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng, cơ sở điều trị HIV/AIDS giới thiệngười bệnh về cơ sở điều trị HIV/AIDS phù hợp với tuyến khám bệnh, chữa bệnh của người đó để được lập danh sách hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm y tế thequy định tại điểm a khoản này;

      d) Trước ngày 15 hằng tháng, đơn vị phòng, chng HIV/AIDS tỉnh tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm y tế của tất cả các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế và các bộ, ngành) và gửi Bảo hiểm xã hội tnh;

      …

      g) Sau khi nhận được thông tin của đơn vị phòng, chng HIV/AIDS tỉnh, Sở Y tế có trách nhiệm chuyển phần kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đã được phê duyệt cho Bảo hiểm xã hội vào trước ngày 10 của tháng đầu mỗi quý để thực hiện cấp thẻ bảo him y tế.

      h) Cơ sở điều trị HIV/AIDS

      2. Đối với người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì tự đóng bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Việc giảm trừ mức đóng thực hiện theo quy định của pháp luật bảo hiểm y tế hiện hành.


Các văn bản có liên quan

      Trong nội dung của thông tư này nếu có vấn đề chưa rõ hoặc các vấn đề liên quan cần tìm hiểu, bạn đọc có thể tham khảo các quy định ở các văn bản luật sau đây:

  • Thông tư 28/2017/TT-BYT: quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
  • Quyết định 7130/QĐ-BYT năm 2018: về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
  • Công văn 4996/BHXH-CSYT năm 2018: thực hiện nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G