THÔNG TƯ 28/2017/TT-BLĐTBXH VỀ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP –

      Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH

     Đây là yêu cầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

    Cụ thể, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải tự đánh giá chất lượng định kỳ mỗi năm 01 lần. Đối với chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế; chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cũng phải tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo định kỳ mỗi năm 01 lần.

    Việc tự đánh giá chất lượng đảm bảo có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành và các hướng dẫn liên quan; Thực hiện đánh giá toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo tại tất cả phân hiệu, chi nhánh…

    Kết quả tự đánh giá chất lượng phải được công khai trong nội bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản  lý Nhà nước và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.


Nội dung Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH

     Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 28/2017/TT-BLĐTBXH


Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 28/2017/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
  • Theo đề nghị của Tổng cục trưng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
  • Bộ trưng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định hệ thng bđảm cht lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

      1. Thông tư này quy định về nguyên tc, yêu cầu, quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

      2. Thông tư này áp dụng đối với trường cao đng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục và có vn đầu tư nước ngoài.

      3. Thông tư này không áp dụng đối với trường cao đng, trường trung cấp và chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền qun lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Điều 2. Nguyên tắc, yêu cầu hệ thống bảo đảm chất lượng

      1. Tuân thủ các quy định hiện hành, bo đảm phù hợp với mục tiêu đào tạo và thể hiện được tm nhìn, sứ mạng, chiến lược, quhoạch, kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong từng giai đoạn.

      2. Nhn mạnh vai trò của người quản lý, gn kết với quyền tự chủ, trách nhiệm gii trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và ly người học làm trung tâm.

      3. Huy động sự tham gia của tt cả cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên và người học.

      4. Tiếp cận theo quá trình, đảm bảo tính hệ thng, gắn kết với tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong qun lý.

      5. Phù hợp với điều kiện thực tin của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dễ vận hành; liên tục cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục bảo đảm chất lượng và đảm bảo khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.

      Điều 3. Giải thích từ ngữ

      Trong văn bản nàycác từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

      1. Hệ thng bo đm cht lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là hệ thng các chính sách, quy trình, công cụ đối với tt cả lĩnh vực, nội dung quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đạt được mục tiêu đ ra.

      2. Chính sách cht lượng là định hướng chung có liên quan đến chất lượng. Chính sách chất lượng thống nhất với chính sách chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và là cơ sở để xác định các mục tiêu chất lượng.

      3. Mục tiêu chất lượng là mong muốn cụ thể của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên quan đến chất lượng, được xây dựng trên cơ sở chính sách chất lượng và được quy định cho các đơn vị trực thuộc cơ Sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện.

      4. Hệ thống tài liệu bo đm chất lượng gồm chính sách chất lượng, s tay cht lượng, quy trình, công cụ bo đm chất lượng đối với từng nội dung troncác lĩnh vực quản lý.

      5. Quy trình, công cụ bảo đm chlượng là cách thức để tiến hành một hoạt độncụ thể, trong đó nêu rõ trình tự, phương pháp và các yêu cầu nhằm đáp ứnmục tiêu chất lượng đã đề ra.

      6. Sổ tay bảo đm chất lượng là tài liệu cung cấp thông tin về hệ thống bo đảm chất lượng cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và các bên liên quan.

      7. Đánh giá hệ thng bo đm cht lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là quá trình cơ sở giáo dục nghề nghiệp thu thập, x lý thông tin, đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống bo đảm chất lượng.

      8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp là quá trình cơ sở giáo dục nghề nghiệp đánh giá để xác định mức độ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kim định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


Một số văn bản có liên quan

      Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có một số văn bản như sau:

  • Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 17/02/2017.
  • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA: Hướng dẫn thực hiện Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
  • Theo Nghị định 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì điều kiện về ngoại ngữ giảng dạy và học tập chương trình liên kết đào tạo để cấp văn bằng nước ngoài.
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *