THÔNG TƯ 28/2018/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ KẾT NỐI TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VỚI TÍN HIỆU ĐÈN BÁO HIỆU TRÊN ĐƯỜNG BỘ TẠI ĐƯỜNG NGANG, CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ CẢNH GIỚI TẠI CÁC ĐIỂM GIAO CẮT GIỮA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

      Thông tư 28/2018/TT-BGTVT được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 14/05/2018 quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn những nội dung cơ bản của Thông tư này.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 28/2018/TT-BGTVT

      Thông tư 28/2018/TT-BGTVT quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Thông tư này được ban hành ngày 14/05/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018, gồm 05 Chương, 16 Điều và 02 phụ lục đính kèm, với nội dung cụ thể như sau:

  • Chương I: Quy định chung

      Chương này tập trung quy định về đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng, giải thích thuật ngữ sử dụng trong Thông tư.

  • Chương II: Kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang

      Chương này tập trung quy định về điều kiện và nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ quản lý kết nối tín hiệu. 

  • Chương III: Cung cấp, tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

      Chương này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức cung cấp và tiếp nhận thông tin hỗ trợ cảnh giới. 

  • Chương IV: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và kinh phí thực hiện. 

      Chương này tập trung quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ cảnh giới cũng như kinh phí thực hiện.

  • Chương V: Điều khoản thi hành
Thông tư 28/2018/TT-BGTVT

Nội dung Thông tư 28/2018/TT-BGTVT

      Thông tư 28/2018/TT-BGTVT quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có nội dung cụ thể như sau:

TẢI THÔNG TƯ 28/2018/TT-BGTVT

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 28/2018/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KẾT NỐI TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VỚI TÍN HIỆU ĐÈN BÁO HIỆU TRÊN ĐƯỜNG BỘ TẠI ĐƯỜNG NGANG, CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ CẢNH GIỚI TẠI CÁC ĐIỂM GIAO CẮT GIỮA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ s 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường st Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về kết ni tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang (sau đây gọi tắt là kết nối tín hiệu) và cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt có bố trí người cảnh giới trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

2. Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp đường ngang thỏa mãn điều kiện kết ni tín hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này nhưng việc kết ni tín hiệu gây ùn tắc giao thông tại khu vực đường ngang và khu vực nút giao đường bộ có nhánh đường bộ đi vào đường ngang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì công trình, thiết bị tín hiệu đèn giao thông đường bộ, đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang có kết nối với nhau và liên quan đến việc cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường st có bố trí người cảnh giới trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt là việc cung cấp thông tin của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường st, chủ sở hữu đường st chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý cho người cảnh giới để thực hiện nhiệm vụ tại vị trí cần cảnh giới.

2. Đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang là loại đèn báo hiệu đường bộ đặt trong phạm vi đường ngang để điều khin người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi qua đường ngang.

3. Kết ni tín hiệu là việc liên kết kỹ thuật giữa hệ thống tín hiệu đèn giao thông đường bộ và hệ thng tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang nhằm bảo đảm biu thị thng nht và đồng bộ giữa các tín hiệu.

4. Người cảnh giới là cá nhân được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cảnh giới tại điểm cảnh giới.

5. Nhà cảnh giới là công trình xây dựng có mái, có tường vách để cho người cảnh giới làm việc và lp, đặt trang thiết bị phục vụ cảnh giới.

6. Trang thiết bị phục vụ cảnh giới là những trang thiết bị cần thiết phục vụ cho người cảnh giới thực hiện nhiệm vụ tại vị trí cần phải cảnh giới, bao gồm: Điện thoại (dây, máy), đèn tín hiệu, còi, cờ, biển báo, pháo hiệu, băng biển, sổ ghi chép lịch trình chạy tàu và các trang thiết bị khác cho vị trí cần cảnh giới.


Các văn bản pháp luật có nội dung liên quan Thông tư 28/208/TT-BGTVT

  • Luật Đường sắt năm 2017: Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; tín hiệu, quy tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt. Đây là cơ sở để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT.
  • Luật Giao thông đường bộ năm 2008: Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Trong đó có quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nói chung cũng như với phương tiện là ô tô nói riêng.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Thông tư 28/2018/TT-BGTVT quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *