THÔNG TƯ 29/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

      Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, vì vậy để đảm bảo việc thống nhất quản lý đất đai Nhà nước ta đã quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các cấp khác nhau.

     Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh.

      Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 02 tháng 6 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 07 năm 2014. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn Thông tư 29/2014/TT-BTNMT.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thông tư này gồm 83 Điều, quy định cụ thể về các vấn đề sau:

       Phần I: Quy định chung

      Phần này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

      Phần II: Quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

      Phần này gồm 04 chương quy định về các nội dung sau đây:

  • Chương I: Quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
  • Chương II: Quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
  • Chương III: Quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
  • Chương IV: Quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

       Phần III: Điều khoản thi hành

      Phần này quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư này và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan có thẩm quyền.


Nội dung Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

      Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có nội dung như sau:


TẢI THÔNG TƯ 29/2014/TT-BTNMT


Thông tư 29/2014/TT-BTNMT
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 29/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

                                                             QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.Thông tư này quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng và công trình bưu chính, viễn thông do Trung ương quản lý.

2. Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng, công trình bưu chính, viễn thông và chợ do cấp tỉnh quản lý.

3. Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình năng lượng, công trình bưu chính, viễn thông và chợ do cấp huyện, cấp xã quản lý.

4. Khu chức năng sử dụng đất là khu vực đất có một hoặc nhiều loại đất được khoanh định theo không gian sử dụng để ưu tiên sử dụng vào một hoặc một số mục đích chủ yếu đã được xác định theo quy hoạch.

5. Chỉ tiêu được phân bổ là chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp.

6. Chỉ tiêu được xác định là chỉ tiêu sử dụng đất mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp phải xác định.

7. Chỉ tiêu được xác định bổ sung là chỉ tiêu sử dụng đất được cấp trên trực tiếp phân bổ nhưng địa phương được xác định thêm.


Các văn bản liên quan nội dung Thông tư 29/2014/TT-BTNMT

       Luật Đất Đai 2013: Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai 2013. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về nội dung Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật  qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *