THÔNG TƯ 31/2016/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI CƠ SỞ Y TẾ

      Thông tư 31/2016/TT-BYT quy định mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác và tại cơ sở y tế tư nhân sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 31/2016/TT-BYT

      Thông tư số 31/2016 ban hành hai mẫu hồ sơ sau:
 • Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

      Bên cạnh đó, Thông tư số 31/TT-BYT quy định Cục quản lý Y, Dược cổ truyền phải cập nhật các thông tin sau lên trang Thông tin điện tử của Cục:

 • Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và uy tín;
 • Danh sách dược liệu được cấp Phiếu tiếp nhận Bản công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO;
 • Danh sách cơ sở có Giấy phép nhập khẩu dược liệu;
 • Danh sách cơ sở có kho bảo quản dược liệu đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đối với dược liệu;
 • Danh sách cơ sở đạt các Điều kiện chế biến dược liệu;
 • Danh sách cơ sở và dược liệu, vị thuốc cổ truyền có số đăng ký lưu hành hoặc bản công bố tiêu chuẩn;
 • Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng về dược liệu, vị thuốc cổ truyền;
 • Danh Mục mẫu dược liệu đối chiếu.

      Ngoài ra, Thông tư 31/2016 quy định đối với các hồ sơ mời thầu của gói thầu đã phát hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện. Còn với các gói thầu chưa phát hành hồ sơ thì:

 • Nếu kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung phù hợp với Thông tư 11/2016TT-BYT thì được tiếp tục thực hiện;
 • Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung không phù hopự với Thông tư 11/2016 thì phải điều chỉnh kế hoạch theo các hướng dẫn tại Thông tư số 31 và trình cấp có thẩm quyền theo Thông tư 11/2016 để phê duyệt kế hoạch Điều chỉnh

Nội dung Thông tư 31/2016/TT-BYT

      Thông tư 31/2016/TT-BYT quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 31/2016/TT-BYT


Thông tư 31/2016/TT-BYT

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 31/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI CƠ SỞ Y TẾ

 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,
 • Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi Tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế.

      Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng

      1. Thông tư này quy định mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác và tại cơ sở y tế tư nhân sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế.

      2. Ngoài quy định của Thông tư này, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu, mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2016/TT-BYT) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

      Điều 2. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền

      Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế như sau:

      1. Mẫu 1: hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

      2. Mẫu 2: hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

      Điều 3. Tổ chức thực hiện

      1. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có trách nhiệm thường xuyên cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Cục các thông tin sau:

      a) Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong đấu thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Y tế;

      b) Danh sách các dược liệu được cấp Phiếu tiếp nhận Bản công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO;

      c) Danh sách cơ sở có Giấy phép nhập khẩu dược liệu;

      d) Danh sách cơ sở có kho bảo quản dược liệu đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” đối với dược liệu;

      đ) Danh sách cơ sở đạt các Điều kiện chế biến dược liệu;

      e) Danh sách cơ sở và dược liệu, vị thuốc cổ truyền có số đăng ký lưu hành hoặc bản công bố tiêu chuẩn;

      g) Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng về dược liệu, vị thuốc cổ truyền theo quy định của pháp luật về dược và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

      h) Danh Mục mẫu dược liệu đối chiếu theo quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Y tế.

      2Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tổ chức triển khai, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trong toàn quốc.

      3. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này tại địa phương.


Các văn bản có liên quan

     Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 31/2016/TT-BYT quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế như sau:

 • Thông tư 30/2017/TT-BYT về hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu có hoạt động chế biến các vị thuốc cổ truyền (sau đây viết tắt là cơ sở) và tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Thông tư này hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng (gói thầu quy mô nhỏ) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Mu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC). Theo đó, đối với các gói thầu EPC sử dụng vốn ODA, nếu được các nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ đó

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 31/2016/TT-BYT quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *