THÔNG TƯ 33/2016/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

      Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2016/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai ngày 07 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2016. Thông tư này thay thế các Thông tư của bộ trường Bộ tài nguyên và Môi trường số 28/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 quy định về định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất; Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2012 quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra thoái hóa đất; Thông tư số 49/2013/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số quy định của định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với bài viết dưới đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ trình bày nội dung cụ thể của Thông tư 33/2016/TT-BTNMT.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

        Thông tư 33/2016/TT-BTNMT được ban hành kèm theo Thông tư này là định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

      Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Nội dung Thông tư bao gồm:

       Phần I: Quy định chung

       Phần II: Định mức lao động

 • Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp tỉnh (lần đầu và lần tiếp theo)
 • Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh (lần đầu và lần tiếp theo)
 • Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh (lần đầu và lần tiếp theo)
 • Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp cấp tỉnh (lần đầu và lần tiếp theo)
 • Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng
 • Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng
 • Tổng hợp kết quả đánh giá đất đai cả nước
 • Phân tích mẫu đất, mẫu nước

      Phần III: Định mức vật tư, thiết bị

 • Định mức dụng cụ
 • Định mức vật liệu
 • Định mức thiết bị
Thông tư 33/2016/TT-BTNMT
Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

Nội dung Thông tư 33/2016/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế – kĩ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 33/2016/TT-BTNMT

B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 33/2016/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 28/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất; số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2012 quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra thoái hóa đất; số 49/2013/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Các dự án điều tra, đánh giá đất đai đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:

1. Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành về nội dung có liên quan.

2. Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thực hiện thì điều chỉnh theo quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường đ xem xét, quyết định./.

 Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đản
g và các ban của Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bộ tr
ưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– UBTƯ
 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL
, Bộ Tư pháp;
– S
 TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, 
Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
– Lưu: VT, TCQLĐĐ, KH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa


Một số văn bản có liên quan đến Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

        Thông tư số Thông tư 33/2016/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế – kĩ thuật điều tra, đánh giá đất đai được ban hành trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn. Nội dung thông tư này có liên quan tới khá nhiều văn bản pháp luật do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Dưới đây là một số văn bản pháp lý điển hình có nội dung liên quan tới Thông tư 33/2016/TT-BTNMT:

 • Luật Đất đai 2013

     Luật Đất đai năm 2013 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và Thông tư 23/2014/TT-BTNMT là văn bản dưới luật, quy định chi tiết về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nên các quy định ở Thông tư này phải được xây dựng trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013.

 • Nghị định 21/2013/NĐ-CP

     Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là cơ sở pháp lý để xác định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khi ban hành Thông tư 33/2016/TT-BTNMT. 


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về Thông tư 33/2016/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế – kĩ thuật điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G