THÔNG TƯ 35/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VIỆC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

      Đất đai ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống, việc đánh giá đúng tính chất thực tế của đất đai không chỉ có ý nghĩa đối với người sử dụng đất và còn có ý nghĩa đối với sự phát triển của toàn xã hội. Cụ thể quy định về hoạt động, nội dung, trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất đai, bao gồm: Điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề; Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2014 và chính thức có hiệu lực ngày 13 tháng 8 năm 2014. Luật Quang Huy thông tin đến bạn nội dung Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT trong bài viết dưới đây.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung của Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2014/TT-BTNMT với 4 chương và 14 Điều. Nội dung cơ bản của Thông tư này quy định về các vấn đề như sau:

      Chương I: Các quy định chung

      Chương II: Hoạt động, nội dung điều tra, đánh giá đất đai

      Nội dung chương này bao gồm các quy định cụ thể về hoạt động, nội dung điều tra, đánh giá đất đai như sau:

  • Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai
  • Nội dung điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng
  • Nội dung điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh

      Chương III: Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai:

      Các quy định ở chương này tập trung vào các nội dung cụ thể về các vấn đề:

  • Trách nhiệm thực hiện, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai
  • Hồ sơ trình phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá đất đai

  • Tài liệu công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai

      Chương IV: Điều khoản thi hành

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

Nội dung Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

      Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 35/2014/TT-BTNMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 35/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.Thông tư này quy định về hoạt động, nội dung, trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất đai, bao gồm:

a) Điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp;

b) Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề;

c) Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.

2. Thông tư này không quy định việc thống kê, kiểm kê đất đai; điều tra thống kê giá đất, theo dõi biến động giá đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Chất lượng đất là thuộc tính của đất có ảnh hưởng tới tính bền vững đối với mục đích sử dụng đất cụ thể.

2. Tiềm năng đất đai là khả năng về số lượng, chất lượng đất cho mục đích sử dụng đất.

3. Đất bị thoái hóa là đất bị thay đổi những đặc tính và tính chất vốn có ban đầu (theo chiều hướng xấu) do tác động của điều kiện tự nhiên và con người.

4. Ô nhiễm đất là sự gia tăng hàm lượng của một số chất, hợp chất so với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) cho phép làm nhiễm bẩn đất.

5. Phân hạng đất nông nghiệp là phân chia đất nông nghiệp thành các hạng đất phù hợp với từng mục đích sử dụng cụ thể.

6. Bản đồ chất lượng đất là bản đồ thể hiện vị trí, quy mô và ranh giới không gian của từng khoanh đất theo chất lượng đất.

7. Bản đồ tiềm năng đất đai là bản đồ thể hiện vị trí, quy mô và ranh giới không gian của từng khoanh đất ứng với từng mức tiềm năng cụ thể.

8. Bản đồ ô nhiễm đất là bản đồ thể hiện vị trí, quy mô và ranh giới không gian các khoanh đất hoặc các điểm bị ô nhiễm đất.

9. Bản đồ phân hạng đất nông nghiệp là bản đồ thể hiện sự phân bố các khoanh đất theo các hạng đất.


Một số văn bản có liên quan Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

      Luật Đất Đai 2013: Theo Điều 22 quy định điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất là một trong những nội dung quan trọng của quản lý Nhà nước về đất đai. Chương 3 Luật Đất đai 2013 quy định nội dung cơ bản về địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành thì phải rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 – 2020).

      Nghị định số 21/2013/NĐ-CP: Nghị định này hiện đã được thay thế bởi Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch tổng thể về điều tra, đánh giá đất đai, hiệu quả sử dụng các loại đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments