THÔNG TƯ 36/2012/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

      Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ra đời nhằm mục đích bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Cụ thể những ngành nghề nào được bổ sung, mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây của Luật Quang Huy.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH

      Ngày 28/12/2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục bổ sung nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH. Theo đó:

      Bổ sung nghề Sửa chữa thiết bị điện lạnh nhà máy nhiệt điện; Công nhân cắt cỏ máy đeo vai, cầm tay, làm việc ở quảng trường các tỉnh, thành phố; Nuôi tôm hùm lồng; Thợ máy tàu… thuộc điều kiện lao động loại IV.

Bổ sung nghề Bốc xếp thủ công; Lái xe vận tải trong dây chuyền xếp dỡ ; Nuôi cá lồng trên biển; Nhân viên bức xạ… thuộc điều kiện lao động loại V.

      Bổ sung nghề Cứu hộ mỏ; nghề Lặn biển; Sản xuất và đóng thùng Phốt pho vàng… thuộc điều kiện lao động loại VI.

      Người lao động làm công việc được quy định tại Thông tư này và các Quyết định trước: 1453/LĐTBXH-QĐ; 915/LĐTBXH-QĐ; 1629/LĐTBXH-QĐ; 190/1999/QĐ-BLĐTBXH; 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH; 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH được hưởng các chế độ về bảo hộ lao động, tiền lương và BHXH như các nghề, công việc đã ban hành.


Nội dung Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH

   Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung thêm danh mục các ngành nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Cụ thể, bạn có thể tra cứu theo nội dung như sau:

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH

TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 36/2012/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 36/2012/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 THÔNG TƯ

BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

  •  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 04 năm 2007;
  • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  • Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
  • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

     Điều 1.

      1. Ban hành bổ sung danh mục “Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

      2. Thông tư này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân có sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả các cơ quan, tổ chức quốc tế, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

      Điều 2.

      1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động làm các nghề, công việc quy định tại Khoản 1 Điều 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này được hưởng chế độ bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội quy định tại Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

      2. Người lao động làm các nghề, công việc như các nghề, công việc ban hành tại Thông tư này và các Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995, Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996, Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996, Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999, Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000, Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì được áp dụng và được hưởng các chế độ về bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội như các nghề, công việc đã ban hành.

      Điều 3.

      Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

      Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.


Các văn bản có liên quan

     Nếu bạn cần tra cứu cụ thể các loại ngành nghề được liệt kê hoặc các vấn đề có liên quan đến nội dung của Thông tư này, bạn có thể tham khảo các quy định ở các văn bản sau đây:

  • Công văn 2669/LĐTBXH-ATLĐ năm 2015: điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong sổ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH: về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hướng dẫn chi tiết về một số điều luật như điều 3, Điều 4, Điều 5 chế độ thai sản, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 chế độ hưu trí…
  • Quyết Định 166/QĐ-BHXH – Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bhxh, chi trả các chế độ bhxh, bhtn.
  • Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments