THÔNG TƯ 36/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT, XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT, ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

      Các vấn đề liên quan đến định giá đất, bảng giá đất luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người có nhu cầu sử dụng đất vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của họ. Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Thông tư này được được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm 2014. Bài viết dưới đây cảu Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.


Căn cứ pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 36/2014/TT-BTNMT với 5 Chương, 38 Điều và 05 Phụ lục. Nội dung cơ bản của Thông tư này quy định về các vấn đề như sau:

      Chương I: Các quy định chung

      Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 36/2014/TT-BTNMT. 

      Chương II: Phương pháp định giá đất

      Nội dung chương này bao gồm các quy định cụ thể về việc lập bản đồ địa chính như sau:

  • Phương pháp so sánh trực tiếp
  • Phương pháp chiết trừ
  • Phương pháp thu nhập
  • Phương pháp thặng dư

      Chương III: Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất 

      Các quy định ở chương này tập trung vào các nội dung cụ thể về các vấn đề:

  • Xây dựng bảng giá đất
  • Điều chỉnh bảng giá đất

      Chương IV: Định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

      Nội dung chương này bao gồm các quy định cụ thể về việc lập bản đồ địa chính như sau:

  • Lập kế hoạch định giá đất cụ thể
  • Chuẩn bị thực hiện định giá đất cụ thể
  • Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường; áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất

      Chương V: Điều khoản thi hành

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT
Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Nội dung thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

      Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất có nội dung như sau:

TẢI THÔNG TƯ 36/2014/TT-BTNMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 36/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT; XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT; ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1.Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể.

2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


Một số văn bản có liên quan Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

      Luật Đất Đai 2013: Theo quy định tại Điều 18 Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất. Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 114: Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. Tại Điều 115 Luật Đất đai 2013 quy định Việc xác định giá đất của tư vấn xác định giá đất phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân theo nguyên tắc, phương pháp định giá đất.

       Nghị định 44/2014/NĐ-CP: Điều 4 Nghị định này quy định về năm phương pháp định giá đất.Chương 2 Nghị định này quy định cơ bản về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Đó là cơ sở ban hành quy định cụ thể tại Thông tư 36/2014/TT-BTNMT.


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến  qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G