THÔNG TƯ 40/2015/TT-BYT QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

      Vấn đề liên quan đến đăng ký nơi KCB ban đầu và chuyển tuyển luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp tới bạn đọc nội dung cụ thể của thông tư số 40/2015/TT-BYT.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 40/2015/TT-BYT

      Thứ nhất, về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực hiện theo Thông tư 14/2014/TT-BYT, trừ một số trường hợp cụ thể khác được thực hiện theo Điều 11 Thông tư 40.

      Thứ hai, các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

      Người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

      Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện.

      Thông tư số 40/2015 quy định người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc BV đa khoa, BV chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

      Trường hợp cấp cứu:

 • Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở KCB nào.
 • Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở KCB khác để tiếp tục điều trị hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.
 • Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc KCB đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

      Theo Thông tư 40/2015/TT-BYT, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

      Thông tư 40 còn quy định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Thông tư số 40 năm 2015 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.


Nội dung Thông tư 40/2015/TT-BYT

      Thông tư 40/2015/TT-BYT ban hành để hướng dẫn cụ thể về việc đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến. Bạn đọc có thể tra cứu các quy định về vấn đề này qua nội dung của văn bản dưới đây:

 Thông tư 40/2015/TT-BYT
Thông tư 40/2015/TT-BYT

TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 40/2015/TT-BYT


BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 40/2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

 • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
 • Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế;
 • Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

      Thông tư này quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

      Điều 2. Nguyên tắc

      1. Cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quy định tại Thông tư này được xác định theo các tuyến trong hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và tương đương.

      2. Người có thẻ bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và theo quy định tại Thông tư này.

Chương II

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU

      Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương

      1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

      2. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

      3. Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập;

      4. Trạm y tế quân – dân y, Phòng khám quân – dân y, Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

      Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương

      1. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

      2. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;

      3. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực;

      4. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

      5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

      6. Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

      7. Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

      8. Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


Các văn bản có liên quan

      Vấn đề liên quan đến nội dung chuyển tuyến và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là vấn đề tương đối phức tạp. Nếu bạn đọc cần tra cứu các vấn đề liên quan đến quy định tại Thông tư này, bạn có thể tham khảo các văn bản sau đây:

 • Công văn 6920/BYT-BH năm 2019: về chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội do Bộ Y tế ban hành. Trực tiếp các hướng dẫn theo quy định tại khu vực Hà Nội được hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Công văn 6358/BYT-BH năm 2016: hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám, chữa bệnh Y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành.
 • Thông tư 210/2015/TT-BTC: quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Tài chính ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.  Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G