THÔNG TƯ 42/2016/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

      Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thông tư 42/2016/BLĐ quy định người được điều chỉnh tiền lương tham gia BHXH bắt buộc là người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định, đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội mà hưởng hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH

      Đối tượng được điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

      Thông tư 42/2016/BLĐ quy định người được điều chỉnh tiền lương tham gia BHXH bắt buộc là người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quyết định, đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội mà hưởng hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017.

      Người được điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng các chế độ như trên từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

      Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

      Lương tháng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức sau:

      Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.
      Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH từng năm từ 2017 trở về trước được quy định cụ thể trong Bảng 1 tại Thông tư số 42/BLĐTBXH, điển hình như, mức điều chỉnh lương đóng BHXH năm 2016, 2017 là 1, mức điều chỉnh năm 2014, 2015 là 1,03, mức điều chỉnh năm 2013 là 1,08.
      Cũng tại Thông tư 42 của Bộ Lao động, người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo mức lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian tham gia bảo hiểm theo chế độ tiền lương do Nhà nước quyết định cũng thực hiện theo mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH như trên.

      Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

      Tương tự thì người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo mức điều chỉnh tại Bảng 2 trong Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH. Điển hình như mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 2017, 2016 là 1, của năm 2015 và 2014 là 1,03, mức điều chỉnh của năm 2013 là 1,08.

      Thông tư 42 của Bộ Lao động thương binh và xã hội còn quy định người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng thực hiện theo mức điều chỉnh này.


Nội dung Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH

      Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có nội dung như sau:


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 42/2016/TT-BLĐTBXH


Thông tư 42-2016-TT-BLĐTBXH
Thông tư 42-2016-TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 42/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

  • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chtiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định s 115/2015/NĐ-CP);
  • Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 134/2015/NĐ-CP);
  • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội,
  • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

      Điều 1. Đối tượng áp dụng

      1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

      2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

      Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

      1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

      Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

………..


 Một số văn bản có liên quan

      Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có một số văn bản như sau:

  • Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện như chế độ hưu trí, chế độ tử tuất; Quỹ Bảo hiểm xã hội được ban hành ngày 29/12/2015.
  • Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các quy định về một số chế độ của BHXH bắt buộc như chế độ thai sản lao động nữ mang thai hộ, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất; Quỹ bảo hiểm xã hội;…được ban hành ngày 11/11/2015.
  • Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA: Hướng dẫn thực hiện Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
  • Nghị định 61/2015/NĐ-CP: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm được ban hành ngày 09/07/2015, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

       Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng ./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G