THÔNG TƯ 49/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA

      Sau một thời gian dự thảo,Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung của thông tư 49/2017/TT-BYT

      Ngày 28/12/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa. Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện hội chẩn tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu như sau:

 • Các nguyên tắc hoạt động y tế từ xa;
 • Các yêu cầu kỹ thuật công nghệ thông tin đối với hoạt động y tế từ xa;
 • Chuyên môn chung đối với hoạt động y tế từ xa;
 • Các yêu cầu để tư vấn y tế từ xa;
 • Đáp ứng các quy định, quy trình về hội chẩn chuyên môn của Bộ Y tế;
 • Có ít nhất 01 điểm kết nối có hệ thống ghi dữ liệu, trường hợp hội chẩn tư vấn từ xa có thực hiện thăm khám trên người bệnh thì thiết bị y tế thăm khám phải kết nối được với hệ thống y tế từ xa;
 • Phải kết luận hội chẩn rõ ràng từng vấn đề và ghi vào Biên bản hội chẩn theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Nội dung của thông tư 49/2017/TT-BYT

      Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành có nội dung như sau:


TẢI THÔNG TƯ 49/2017/TT-BYT


Thông tư 49/2017/TT-BYT
Thông tư 49/2017/TT-BYT

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 49/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA

 • Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
 • Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về hoạt động y tế từ xa.

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này quy định về hoạt động y tế từ xa, bao gồm: Tư vấn y tế từ xa; hội chẩn tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa; hội chẩn tư vấn giải phẫu bệnh từ xa; hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa và đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
 2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở y tế và cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến việc hoạt động y tế từ xa trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài khi kết nối hoạt động y tế từ xa với cơ sở y tế ở Việt Nam.

      Điều 2. Giải thích từ ngữ

      Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Y tế từ xa là việc trao đổi thông tin có liên quan đến sức khỏe của cá nhân giữa người làm chuyên môn y tế với cá nhân đó hoặc giữa những người làm chuyên môn y tế với nhau ở các địa điểm cách xa nhau thông qua các phương tiện công nghệ thông tin và viễn thông.
 2. Điểm kết nối là nơi lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin tham gia y tế từ xa.
 3. Điểm điều khiển trung tâm là nơi lắp đặt thiết bị quản lý đa điểm để điều khiển các điểm kết nối thông qua hệ thống đường truyền.

      Điều 3. Nguyên tắc hoạt động y tế từ xa

 1. Y tế từ xa được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện của các bên tham gia.
 2. Người xin ý kiến tư vấn quyết định và chịu trách nhiệm về việc sử dụng nội dung tư vấn của bên tư vấn, đồng thời có trách nhiệm thông báo kết quả thực hiện cho bên tư vấn.

      Điều 4. Yêu cầu kỹ thuật công nghệ thông tin đối với hoạt động y tế từ xa

      Hoạt động y tế từ xa được thực hiện khi tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật công nghệ thông tin sau đây:

 1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và biện pháp bảo đảm an toàn bảo mật thông tin phải đáp ứng đầy đủ quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 53/2014/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng.
 2. Bên tư vấn và bên xin ý kiến tư vấn phải bảo đảm đường truyền thông suốt, liên tục trong thời gian hoạt động y tế từ xa.
 3. Hệ thống ghi dữ liệu phải có dung lượng lưu trữ tối thiểu 10 năm.
 4. Hệ thống công nghệ thông tin phải do người được đào tạo hoặc bồi dưng kiến thức về vận hành hệ thống công nghệ thông tin vận hành.
 5. Có quy chế quản lý hoạt động y tế từ xa do Thủ trưởng cơ sở y tế phê duyệt.

      Điều 5. Yêu cầu chuyên môn chung đối với hoạt động y tế từ xa

      Hoạt động y tế từ xa chỉ được thực hiện tại cơ sở y tế có chức năng, nhiệm vụ về phòng bệnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.


Văn bản có liên quan

Quốc hội đã bổ sung nhiều văn bản pháp luật có liên quan để điều chỉnh về hoạt động y tế từ xa như sau:

 • Công văn 1178/KCB-QLCL năm 2017: Quy định về báo cáo hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế do Cục quản lý khám chữa bệnh ban hành. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dự kiến xây dựng một số sản phẩm truyền thông về các hoạt động khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; lấy người bệnh làm trung tâm và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Đơn vị cung cấp thông tin, bằng chứng, tài liệu… về các sáng kiến cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát 
 • Nghị định 75/2017/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Theo đó, Bộ Y tế có nhiệm vụ ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả; và theo như dự thảo được Bộ công bố thì gói này gồm các dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.
 • Thông tư 53/2014/TT-BYT: Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư này quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin. Thông tư này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động y tế trên môi trường mạng trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan).

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 49/2017/TT-BYT quy định về hoạt động y tế từ xa. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

       Trân trọng./.


 

Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G