THÔNG TƯ 57/2019/TT-BCA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ THÂN NHÂN CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ, CÔNG NHÂN CÔNG AN ĐANG PHỤC VỤ, CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

      Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh trường Văn hóa, sinh viên hệ dân sự, sinh viên người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân, thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an, học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư 57/2019/TT-BCA

      Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân.

      Theo đó, các đối tượng sau đây được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT:

  • Học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân (hiện hành học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân thuộc đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng BHYT);
  • Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân (như quy định hiện hành).

      Mức đóng BHYT hàng tháng đối với các đối tượng kể trên bằng 4,5 % mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng BHYT, phần còn lại do cá nhân tự đóng.


Nội dung Thông tư 57/2019/TT-BCA

      Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong công an nhân dân.


TẢI NỘI DUNG THÔNG TƯ 57/2019/TT-BCA


Thông tư 57/2019/TT-BCA
Thông tư 57/2019/TT-BCA

BỘ CÔNG AN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 57/2019/TT-BCA

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ THÂN NHÂN CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ, CÔNG NHÂN CÔNG AN ĐANG PHỤC VỤ, CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

  • Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
  • Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều ca Luật Bảo hiểm y tế;
  • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ;
  • Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

      Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Thông tư này hướng dẫn về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh trường Văn hóa, sinh viên hệ dân sự, sinh viên người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân, thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an, học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

      Điều 2. Đối tượng áp dụng

      1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; công nhân công an; công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân (sau đây viết gọn là công dân tạm tuyển);

      2. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác, phục vụ trong Công an nhân dân, thân nhân của học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước (sau đây viết gọn là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ);

      3. Thân nhân của công nhân công an;

     4. Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước;

      5. Học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân;

      6. Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân;

     7. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương);

      8. Cơ quan bảo hiểm xã hội;

      9. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm y tế đi vi ngưi lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an.


Các văn bản có liên quan

      Một số văn bản có nội dung liên quan đến Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong công an nhân dân như sau:

  • Công văn 4295/BHXH-CSYT năm 2019 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được một số Công văn của Bộ Y tế về việc giải quyết khó khăn vướng mc trong thực hiện chính sách pháp luật về bo hiểm y tế (BHYT): Công văn s 5823/BYT-BH ngày 02/10/2019 trả lời một số nội dung tại Công văn 2797/BHXH-CSYT, Công văn s 6403/BYT-KCB ngày 30/10/2019 hướng dgiải quyết một s vướng mc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám bệnh, cha bệnh (KCB) BHYT, Công văn số 6439/BYT-KH-TC ngày 31/10/2019 về việc thanh toán dịch vụ kỹ thuật gây tê, gây mê trong KCB BHYT. Sau khi nghiên cứu, BHXH Việt Nam nhận thy một số ý kiến tr lời ca B Y tế chưđược cụ thể rõ ràng, chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, có th phát sinh nhiều trường hợp lm dng BHYT, gây tht thoát qu BHYT cđược báo cáo lại Bộ Y tế.
  • Công văn 3046/BHXH-BT năm 2019 về thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Công văn này được ban hành nhằm khắc phục tình trạng một số đại lý thu hoạt động hiệu quả thấp, chưa chuyên nghiệp; chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia cho cơ quan BHXH, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu chưa đáp ứng được yêu cầu.
  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế. Nghị định này làm rõ những quy định sau: đối với mức đóng của nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì được giảm trừ mức đóng khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế cùng tham gia trong năm tài chính; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong công an nhân dân. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến  qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G