THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

      Thế chấp là một biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật dân sự. Việc đăng ký thế chấp hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là “đăng ký giao dịch đảm bảo” được thực hiện theo Luật Đất đai 2013, Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo, Nghị định 163/2006/NĐ-CP. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT được ban hành để hướng dẫn đăng kí thế chấp quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Với bài viết dưới đây, Luật Quang Huy xin giới thiệu về thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT để mọi người hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Tóm tắt nội dung Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

      Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT được ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn đăng kí thế chấp quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thông tư liên tịch này có hiệu lực ngày 08/08/2016, hết hiệu lực ngày 10/01/2020, bao gồm 03 chương, 41 Điều, cụ thể như sau:

  • CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ sử dụng trong Thông tư liên tịch, quy định về các trừng hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền cũng như nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

  • CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

      Chương này quy định cụ thể về hồ sơ đăng kí thế chấp, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong từng trường hợp cụ thể, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký, xóa đăng ký thế chấp. 

  • CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

      Quy định về hiệu lực thi hành của thông tư, các điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành của cơ quan chức năng

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

Nội dung Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

      Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT  được ban hành để hướng dẫn đăng kí thế chấp quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực từ ngày 23 tháng 6 năm 2016 quy định những nội dung cơ bản sau:

TẢI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

 

BỘ TƯ PHÁP – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 ca Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một s Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định s 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một s Điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định s 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng thế chấp quyền sử dụng đt, tài sản gắn liền với đất như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1.Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

3. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng.

2.Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai gồm nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng khác hình thành trong tương lai đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng; rừng sản xuất là rừng trồng hình thành trong tương lai; cây lâu năm hình thành trong tương lai, bao gồm:


Các văn bản liên quan Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

  • Bộ luật dân sự năm 2015: Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản, trong đó có quy định về các giao dịch bảo đảm, về biện pháp thế chấp trong quan hệ hợp đồng.
  • Luật đất đai 2013: Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Luật nhà ở 2014: Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
  • Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT: thông tư này hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (bao gồm thủ tục thế chấp, công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký thế chấp) của tổ chức, cá nhân để vay vốn tại tổ chức tín dụng mua nhà ở trong dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (sau đây gọi tắt là dự án đầu tư xây dựng nhà ở) của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký thế chấp quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Bài viết liên quan bạn nên xem
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
G