THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE, VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ VÀ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ Y TẾ KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LÁI XE

      Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT do Liên bộ Y tế và Giao thông Vận tải ban hành ngày 21/08/2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2015. Với bài viết dưới đây, Luật Quang Huy sẽ trình bày cụ thể nội dung được quy định trong Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.


Văn bản pháp lý


Tóm tắt Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

       Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT do Liên bộ Y tế và Giao thông Vận tải ban hành ngày 21/08/2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe:

      Theo đó, thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn của người lái xe, việc khám sức khỏe cho người lái xe. Cụ thể tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô.

      Tiếp theo quy định về cơ sở ý tế khám sức khỏe cho người lái xe, cụ thể quy định về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phạm vi hoạt động chuyên môn, cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe và thời gian, trình tự giải quyết hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe.

      Cuối cùng là quy định về tránh nhiệm của nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe và trách nhiệm của người lái xe.

 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

Nội dung Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

      Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT do Liên bộ Y tế và Giao thông Vận tải ban hành ngày 21/08/2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe quy định những nội dung cơ bản sau:


TẢI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 24/2015/TTLT-BYT-BGTVTBỘ Y TẾ –
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE, VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ VÀ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ Y TẾ KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LÁI XE

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế và Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải,

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô (sau đây gọi tắt là khám sức khỏe cho người lái xe) và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

2. Thông tư này được áp dụng đối với người lái xe, người sử dụng lao động lái xe ô tô, các cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Việc khám sức khỏe cho người lái xe được thực hiện tại cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh (sau đây được gọi là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) và phải đáp ứng các quy định tại Thông tư này.

2. Việc khám sức khỏe cho người lái xe phải thực hiện theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

2. Việc khám sức khỏe định kỳ chỉ áp dụng đối với người lái xe ô tô chuyên nghiệp (người làm nghề lái xe ô tô) theo quy định của pháp luật về lao động.


Một số văn bản pháp luật liên quan Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT

  • Luật Giao thông đường bộ số năm 2008: Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.
  • Nghị định số 63/2012/NĐ-CP: Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đo quy định về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc khám sức khỏe cho người lái xe.
  • Nghị định số 107/2012/NĐ-CP: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về nội dung Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định của pháp luật hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *