THÔNG TƯ 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

      Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.


Cơ sở pháp lý


Tóm tắt nội dung Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

      1. Thẻ bảo hiểm y tế của quân nhân và người làm công tác cơ yếu

      Thông tư liên tịch số 85/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước. Theo đó:
      Thẻ bảo hiểm y tế được cấp khi chưa được cấp, chuyển đổi đối tượng tham gia từ nhóm khác hoặc thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng. Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế do Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng quy định nhưng không quá 24 tháng.
      Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế gồm:
      Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu;
      Danh sách các đối tượng do cấp sư đoàn và tương đương lập;
      Mẫu Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, danh sách người tham gia bảo hiểm y tế và các biểu mẫu khác.
      Quý IV hàng năm, các đối tượng tham gia lần đầu phải lập Tờ khai gửi đơn vị quản lý trực tiếp. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phải cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển về đơn vị trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu từ chối thì nêu rõ lý do.
      Thông tư liên tịch 85 năm 2016 còn quy định cấp thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp điều động, thuyên chuyên hoặc chuyển nhóm tham gia; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế.

      2. Phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp và chi phí vận chuyển.

      Phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng theo Thông tư liên tịch số 85/TTLT-BQP-BYT-BTC như sau:
      Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con (đối với các chi phí này thì không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật y tế).
      Chi phí vận chuyển;
      Các chi phí ngoài phạm vi được hưởng, gồm: Thuốc, hóa chất, vật tư y tế được phép lưu hành tại Việt Nam và các kỹ thuật y tế được phê duyệt.
      Thông tư liên tịch 85/2016 quy định việc sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh của quân nhân và người làm công tác cơ yếu để thanh toán chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế khi:
      Khám, chữa bệnh đúng quy định hoặc trong trường hợp cấp cứu;
      Thuốc, hóa chất được phép lưu hành; vật tư y tế được phép sử dụng; danh mục kỹ thuật y tế đã được phê duyệt;
      Giá dịch vụ kỹ đã được phê duyệt; giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo kết quả trúng thầu;
      Sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế ngoài danh mục thanh toán bảo hiểm y tế phải được hội chẩn hoặc người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh ký và lưu hồ sơ bệnh án.
      Theo Thông tư liên tịch số 85, trường hợp Quỹ khám chữa bệnh không đủ thì được ngân sách nhà nước tiếp tục chi.
      Ngoài ra, việc tổ chức khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở quân y và tổ chức bảo hiểm xã hội cũng được quy định cụ thể tại TTLT 85.

Nội dung Thông tư liên tịch 85/TTLT-BQP-BYT-BTC

      Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP có nội dung như sau:

Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

TẢI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC


BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ Y TẾ – BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU

      Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

      Căn cứ Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu;

      Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

      Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

      Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính,

      Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.

      Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

      1. Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại các Khoản 1 và 3 Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 70/2015/NĐ-CP).

      2. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này

      a) Lập dự toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế do các Bộ, ngành, địa phương có sử dụng cơ yếu thực hiện theo quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 5 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP;

      b) Cấp, cấp lại, đổi thẻ, thu hồi thẻ bảo hiểm y tế; phân bổ, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện theo quy định tại các Điều 7, 8, 9, Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP và Thông tư này.

      Điều 2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

      Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại các Khoản 1 và 3 Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP áp dụng trong Thông tư này gồm:

      1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

      2. Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ;

      3. Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các Bộ, ngành, địa phương có sử dụng cơ yếu.

      4. Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ chính sách như đối với học viên Quân đội.

      Điều 3. Lập dự toán, phương thức đóng, trách nhiệm đóng và quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế

      1. Căn cứ lộ trình quy định tại Điều 3 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cơ quan Trung ương và các địa phương có sử dụng người làm công tác cơ yếu lập dự toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện quản lý gửi cơ quan tài chính cùng cấp tng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

      2. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tính giảm trừ kinh phí thuốc, bông băng, hóa chất, vật tư y tế và các chi phí cho giường bệnh đảm bảo cho ngành Quân y theo quy định tại Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2003/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ tương ứng với quân số tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình quy định tại Điều 3 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP .

      3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn.

      4. Đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này thuộc diện hưởng lương trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi hoặc đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh Mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế căn cứ vào tiền lương, phụ cấp tháng của đối tượng trước khi nghỉ thai sản hoặc ốm đau.

      5. Đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm y tế; thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế cho đến ngày có quyết định trở lại của cơ quan, tổ chức cử đi.

      6. Hằng năm, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng có trách nhiệm báo cáo quyết toán phần thu nộp bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 4 Điều 2 Thông tư này với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Các văn bản có liên quan Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

      Để biết thêm thông tin về chế độ bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu, bạn có thể tham khảo thêm quy định tại các văn bản sau đây:

  • Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH: hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ Công an – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành;
  • Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC: hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành;
  • Thông tư 46/2016/TT-BQP: Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; đăng ký vào chuyển tuyến khám, chữa bệnh đối với đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý;
  • Thông tư 40/2015/TT-BYT: quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy.

      Trân trọng ./.


Đánh giá post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *